strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Działalność
Rada Powiatu
Sejmik W-M
Zawodowa
Społeczna
Samorządowa
Polityczna
Naukowa
Blog
Publikacje
Logo PO Platforma obywatelska
Andrzej Zdanowski - działalność w Sejmiku
Andrzej Zdanowski - działalność w Sejmiku Warmińsko-Mazurskim
2007
Data Forma aktywności
24 IV 2007 r. Złożyłem ślubowanie radnego. Zabrałem głos na sesji w trakcie dyskusji o uchwale potępiającej Akcję "Wisła". Udzieliłem poparcia projektowi uchwały sprzeciwiając się stanowisku Prawa i Sprawiedliwości. Powołano mnie do zespołu, który podzielił dotacje Sejmiku na projekty ekologiczne. Podjąłem pracę w dwóch komisjach Sejmiku: kultury i edukacji oraz obszarów wiejskich.
24 V 2007 r. Zespół Sejmiku z moim udziałem podzielił środki na dwa zadania z dziedziny ekologii i ochrony przyrody: 1/ dofinansowanie przygotowania do opracowania projektu oczyszczania jeziora pod Gołdapią z możliwością pozyskania środków europejskich we współpracy z Rosją, 2/ przyznano dotację organizacji ekologicznej z gminy pod Olsztynem, która zamierza wyremontować stary samochód by wozić nim chore, dzikie ptaki do lecznicy.
29 V 2007 r. Zostałem wiceprzewodniczącym komisji "wiejskiej". Na sesji Sejmiku złożyłem zapytania i interpelacje w kwestii: 1/ remontu drogi wojewódzkiej Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska, 2/ pracy filii Urzędu Marszałkowskiego w Ełku, 3/ przebudowy Zespołu Szkół Nr 6 w Ełku na centrum gastronomiczno - hotelarskie, 4/ otoczenia patronatem Pana Marszałka zespołu pieśni i tańca "Dzieci Ełku" oraz przedstawiłem informację w debacie na temat związku miast i gmin, którego celem jest rewitalizacja połączeń kolejowych i dworców na trasie Ełk - Pisz - Szczytno - Olsztyn.
30 V 2007 r. Reprezentowałem Pana Marszałka na I Diecezjalnym Spotkaniu Samorządowców w Ełku odbywającym się w ramach "Dni rodziny".
15 VI 2007 r Uczestniczyłem w wyjazdowym posiedzeniu komisji "wiejskiej" w Elblągu, gdzie poznałem funkcjonowanie elbląskiej części Żuław Wiślanych.
20 VI 2007 r. Uczestniczyłem w wyjazdowym posiedzeniu komisji edukacji i kultury w Elblągu, gdzie zapoznałem się z działaniem teatru i centrum kultury "Światowid" oraz uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu z komisją edukacji, kultury i sportu Rady Miasta Elbląga.
26 VI 2007 r. Na sesji zabrałem głos w debacie poświęconej współpracy naszego regionu z Obwodem Kaliningrackim, gdzie zwróciłem uwagę na historyczną konieczność współpracy regionów dawnych Prus Wschodnich, na którą wpływ ma stan stosunków polsko - rosyjskich, potrzebę uporządkowania żeglugi na Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym oraz konieczność rozwoju współpracy z polonią kaliningracką. Pomogłem zredagować stanowisko w sprawie protestów w służbie zdrowia. Otrzymałem odpowiedzi na interpelację. Pan Marszałek poinformował mnie, iż jest w stanie objąć patronatem zespół pieśni i tańca i dofinansować go ale oczekuje stosownego wniosku od Prezydenta Miasta Ełku. Oświadczyłem, iż będę monitorował remont drogi Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska.
27 VI 2007 r. W rozmowie z Zastępcą Prezydenta Miasta Ełku poprosiłem o złożenie wniosku do Pana Marszałka o objecie patronatem i dofinansowanie zespołu pieśni i tańca. Pan Przewodniczący Rady Miasta Ełku na mój wniosek zwrócił się do Przewodniczącego Sejmiku o odbycie posiedzenia wyjazdowego Komisji Edukacji i Kultury Sejmiku w Ełku. Celem posiedzenia będzie prezentacja dorobku i bazy kulturalnej w Ełku oraz spotkanie z radnymi miasta i powiatu. Złożyłem wniosek do Przewodniczącego o zwołanie posiedzenia komisji "wiejskiej" Sejmiku w sprawie klęski suszy w naszym regionie.
28 VI 2007 r. Na zaproszenie Pana Przewodniczącego uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Powiatu Ełckiego. Poinformowałem o planie pracy Sejmiku na 2007 rok oraz o swojej w nim pracy. Przedstawiłem swoje plany dotyczące pozyskiwania większych dotacji na rzecz wschodniej części regionu oraz o podjęciu starań o większe zatrudnienie w filii Urzędu Marszałkowskiego w Ełku.
14 VII 2007 r. Reprezentowałem Pana Marszałka na uroczystych obchodach 60 rocznicy powstania parafii greko - katolickiej w Chrzanowie pod Ełkiem.
31 VII 2007 r. Uczestniczyłem we wspólnej sesji Rad Miasta i Gminy Ełk poświęconej projektowi rozszerzenia granic administracyjnych miasta Ełk. Zabierając głos w dyskusji zwróciłem uwagę na potrzebę współdziałania obu samorządów, potrzebę poprawienia pozycji Ełku w naszym regionie. Podkreśliłem konieczność dialogu z mieszkańcami Siedlisk.
6 VIII 2007 r. Wystąpiłem do Marszałka o zwiększenie zatrudnienia do 10 - 12 osób w filii Urzędu Marszałkowskiego w Ełku.
15 VIII 2007 r. Reprezentowałem Pana Marszałka na obchodach Dnia Żołnierza w Ełku. W jego imieniu złożyłem kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.
22 VIII 2007 r. Na posiedzeniu komisji "wiejskiej" złożyłem wniosek o zorganizowanie debaty na temat bezpieczeństwa na wodach naszego regionu. Komisja wniosek poparła i wystąpi do Przewodniczącego o jak najszybsze przeprowadzenie debaty na ten temat.

Złożyłem wniosek do Przewodniczącego o zorganizowanie na sesji Sejmiku w roku 2008 debaty na temat sytuacji wschodniej części regionu.
28 VIII 2007 r. Na Sesji złożyłem wspólnie z radnym Januszem Cichoniem interpelację w sprawie włączenia się samorządu województwa do uroczystych obchodów tysiąclecia męczeńskiej śmierci Świętego Brunona, które przypadają na rok 2009.
1 IX 2007 r. W imieniu Pana Marszałka uczestniczyłem w Ełku w uroczystych obchodach 68 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
2 IX 2007 r. Reprezentowałem Pana Marszałka na Powiatowych Dożynkach w Kalinowie.
12-14 IX 2007 r. Uczestniczyłem w konferencji poświęconej współpracy służb urzędów pracy Polski i Rosji (obwód kaliningradzki. Spotkanie odbyło się w Ełku i zorganizowane zostało przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie i Powiatowy Urząd Pracy w Ełku.
24 IX 2007 r. W odpowiedzi na moją interpelację Zarząd Województwa postanowił przeznaczyć odpowiednie kwoty na obchody męczeństwa Świętego Brunona w roku 2009 oraz podpisać umowę w tej sprawie z Giżyckiem.
25 IX 2007 r. Złożyłem interpelację dotyczącą projektu drogowego 6 wschodnich powiatów naszego regionu. Zakładał on poprawę dostępności i wewnętrznej spójności transportowej podregionu ełckiego poprzez przebudowę i modernizację dróg powiatowych.
W debacie zwróciłem uwagę na korzyści płynące z bezpośredniego wspierania przedsiębiorców dla szybkiego rozwoju regionu. Zwróciłem uwagę na ambitne założenie zbudowania w Polsce społeczeństwa opartego na wiedzy do 2013 roku.
26 IX 2007 r. Uczestniczyłem w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki na zamku w Rynie.
5 X 2007 r. Reprezentowałem Marszałka na inauguracji roku akademickiego w Centrum Studiów Bałtyckich
w Ełku.
9 X 2007 r. Uczestniczyłem w II Konferencji Sektora Pozarządowego Miasta Ełku, gdzie zabrałem głos na temat możliwości pozyskiwania dofinansowania przez organizacje społeczne
z funduszy Marszałka województwa.
11 X 2007 r. Uczestniczyłem w konferencji inaugurującej wprowadzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 na Warmii i Mazurach.
16 X 2007 r. Przyczyniłem się do pokazania w Ełku w Miejskiej Bibliotece Publicznej i uczestniczyłem w jej otwarciu, wystawy Instytutu Pamięci Narodowej "W imieniu Rzeczpospolitej ... Skazani na karę śmierci w województwie białostockim w latach 1944 - 1956".
18 X 2007 r. Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ełku przy Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim.
30 X 2007 r. Zostałem wybrany przedstawicielem Sejmiku
w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013.
Z mojej inicjatywy zostało zawarte porozumienie pomiędzy ełckim samorządem miejskim a samorządem województwa o dofinansowaniu działalności Ełckiego Centrum Kultury w zakresie prowadzenia teatru i zespołu pieśni i tańca na kwotę 100 tysięcy złotych.
5 XI 2007 r. Uczestniczyłem w konferencji inaugurującej Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 w Rynie, gdzie otrzymałem z rąk Marszałka Województwa powołanie w skład Komitetu Monitorującego realizację tego zadania.
8 XI 2007 r. Reprezentowałem Marszałka Województwa na uroczystości wręczenia nagród samorządu powiatowego Ełcki Bocian.
11 XI 2007 r. Reprezentowałem Marszałka Województwa na uroczystych obchodach Święta Niepodległości
w Ełku.
16 XI 2007 r. Na prośbę radnego gminnego i sołtysa wystąpiłem do komisarza wyborczego w Olsztynie w sprawie wyborów uzupełniających w Kalinowie.
22 XI 2007 r. Reprezentowałem Marszałka Województwa
i zabierałem głos na konferencji naukowej "Edukacyjne aspekty oddziaływań profilaktycznych" zorganizowanej przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
27 XI 2007 r. Zostałem na sesji Sejmiku wybrany na przewodniczącego Komisji Strategii Regionu.
29 XI 2007 r. Na zaproszenie pana wicemarszałka Jarosława Słomy wizytowaliśmy ełcki rejon melioracji wodnych, gdzie poznaliśmy siedzibę i działalność tej instytucji na terenie naszego powiatu.
4 XII 2007 r. Zgłosiłem do Zarządu Województwa wniosek do budżetu na 2008 rok, w którym domagam się przeznaczenia środków na utworzenie delegatury Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Ełku. Instytucja ta pomogłaby w realizacji strategii regionu i w pozyskiwaniu funduszy europejskich przez mieszkańców podregionu ełckiego.
11 XII 2007 r. Na zaproszenie Pana przewodniczącego wziąłem udział w obradach sesji Rady Miasta Ełku.
15 XII 2007 r. W imieniu Pana Marszałka Jacka Protasa uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu opłatkowym na zaproszenie Rektora i Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
w Białymstoku filia w Ełku.
18 XII 2007 r. Jako radny wojewódzki uczestniczyłem w uroczystości wręczenia nagród Białej Lilii zorganizowanej przez Pana Prezydenta miasta Ełku, która odbyła się w budynku Szkoły Artystycznej.
20 XII 2007 r. Jako radny wojewódzki uczestniczyłem na zaproszenie Biskupa Ełckiego i Prezydenta Miasta Ełku w spotkaniu opłatkowym w Ełckim Centrum Kultury.
21 XII 2007 r. Jako radny wojewódzki uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ełku.
28 XII 2007 r. Na sesji Sejmiku zostałem wybrany do komisji konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań samorządu terytorialnego realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinie turystyki.
  do góry
2008
7 I 2008 r. Reprezentowałem Pana Marszałka na uroczystym otwarciu biura poselskiego Pana Posła Platformy Obywatelskiej Andrzeja Orzechowskiego.
17 I 2008 r. Udział w I posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, na którym otrzymałem akt nominacji, zapoznałem się z zadaniami Komitetu i jego regulaminem oraz z kryteriami wyboru projektów.
29 I 2008 r. Zostałem powołany przez Pana Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego do Komitetu ds. Euro 2012. Odbyło się spotkanie z przedstawicielem PZPN. Uczestniczyłem jako przedstawiciel Sejmiku w komisji konkursowej, która oceniła oferty na wykonanie zadań publicznych samorządu województwa w dziedzinie turystyki i dokonała podziału dotacji.
31 I 2008 r. Uczestniczyłem w II części I posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO Warmia i Mazury, na którym ostatecznie zatwierdzono kryteria wyboru projektów i wstępnie przyjęto harmonogram spotkań Komitetu.
5 II 2008 r. Uczestniczyłem w konferencji prasowej w biurze posła Andrzeja Orzechowskiego, na której omówiłem prace Komitetu Monitorującego RPO i przedstawiłem plany związane z ogłaszaniem konkursów na projekty unijne.
11 II 2008 r. Uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez posła Andrzeja Orzechowskiego, samorządy miasta i wojewodztwa w sprawie przebiegu przez Ełk lini kolejowej i drogi ekspresowej z krajów bałtyckich do Europy Zachodniej.
12 II 2008 r. Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku otrzymało grant z budżetu województwa na organizację sympozjum naukowego poświęconego Michałowi Kajce.
Samorząd Województwa przeznaczył sto tysiecy zł na dofinansowanie zespołów teatralnego i pieśni i tańca w Ełckim Centrum Kultury w roku 2008.
13 II 2008 r. Uczestniczyłem w konferencji w Ełku poświęconej realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
14 II 2008 r. Uczestniczyłem w konferencji w Olsztynie poświęconej realizacji programu przebudowy dróg naszego regionu i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
20 II 2008 r. Przeprowadziłem w ramach realizacji programu edukacyjnego "To lubię" prelekcję dla młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej na temat działalności samorządu województwa.
21 II 2008 r. Uczestniczyłem w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na podsumowaniu programu "Ogniwa" i prezentacji strony internetowej przygotowanych przez Stowarzyszenie "Tratwa".
26 II 2008 r. Na zaproszenie Przewodniczącego uczestniczyłem w sesji Rady Miasta Ełku.
29 II 2008 r. Przekazałem Panu Przewodniczącemu Sejmiku pismo jakie na moje ręce złożył Pan Prezes Banku Spółdzielczego w Ełku, w krórym prosiłem o poparcie jego prośby o wyróżnienie tej placówki z okazji 60 - lecia jej istnienia.
5-6 III 2008 r. Brałem udział w delegacji Warmii i Mazur przebywającej na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie, gdzie poznałem ofertę turystyczną ze 181 krajów świata i uczestniczyłem w wieczorze polskich wystawców organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną.
18 III 2008 r. Na sesji Sejmiku złożyłem interpelację w sprawie zasad składania ofert do RPO w ramach projektów drogowych.
13 IV 2008 r. Uczestniczyłem w ełckich obchodach 65 rocznicy ujawnienia zbrodni katyńskiej.
17 IV 2008 r. W imieniu Pana Marszałka Jacka Protasa uczestniczyłem w Koncercie Finałowym V Regionalnego Konkursu English Song Ełk 2008, który odbył się w sali widowiskowej Ełckiego Domu Kultury. Wręczylem nagrody zdobywcom pierwszych miejsc.
18 IV 2008 r. Uczestniczyłem w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansow Sejmiku w Piszu, gdzie poparto przebudowę drogi Nowa Wieś Ełcka - Biala Piska.
Dzięki mojemu poparciu Zarząd Województwa przydzielił środki na dokończenie inwestycji drogowej na terenie gminy Stare Juchy.
21 IV 2008 r. Na posiedzeniu komisji strategii rozwoju omówiono "Szanse rozwoju wschodniej części naszego województwa".
23 IV 2008 r. W ramach posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji zapoznałem się z działalnością Muzeum Gałczyńskiego w Praniu i Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.
8-9 V 2008 r. Uczestniczyłem w konferencji promującej projekt współfinansowany przez Unię Europejską "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich".
10 V 2008 r. Jako radny wojewódzki uczestniczyłem w promocji wydawnictw Mazurskiego Towarzystwa Naukowego.
14 V 2008 r. Uczestniczyłem jako radny wojewódzki w uroczystym podsumowaniu projektu edukacyjnego "To lubię...".
16 V 2008 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Współpracy Międzynarodowej w Białej Piskiej, na którym omawiano współpracę z obwodem kaliningradzkim.
19 V 2008 r. Uczestniczyłem w debacie oświatowej z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Aleksandry Hall.
23 V 2008 r. Z inicjatywy mojej i Pana Marszałka Jarosława Słomy odbyły się w Ełku konsultacje przedstawicieli Sejmiku z samorządowcami podregionu ełckiego. Przedyskutowano udział wschodniej części województwa warmińsko - mazurskiego w wykorzystaniu środków z projektów unijnych oraz zgłoszono nowe pomysły do strategii regionu.
27 V 2008 r. Z mojej inicjatywy odbyła się debata poświęcona szansom rozwojowym wschodniej części regionu i przyjęto stanowisko zawierające plany samorządów na przyszłość.
30 V 2008 r. Jako radny wojewódzki uczestniczyłem w kosultacjach społecznych popierających przebieg drogi międzynarodowej Via - Baltica koło Ełku.
Jako Przewodnicaący Komisji Strategii Sejmiku uczestniczyłem w obchodach Dnia Strażaka w Prostkach i otwarciu nowej strażnicy OSP w tej miejscowości.
31 V 2008 r. Uczestniczyłem w okolicznościowej sesji Sejmiku na Zamku w Rynie poświęconej X rocznicy powstania samorządu wojewódzkiego. Na tym posiedzenieniu Sejmik ustanowił rok 2009 Rokiem Świętego Brunona.
10 VI 2008 r. Uczestniczyłem w konferencji podsumowującej wdrażanie komponentu regionalnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 w województwie warmńsko - mazurskim.
12 VI 2008 r. Uczestniczyłem w spotkaniu otwartym dla samorządowców, które odbyło się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku a poświęcone było konkursowi "Samorządowy Lider Zarządzania 2007 - Usługi Społeczne".
23 VI 2008 r. W Giżycku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Strategii, na którym zapoznano się w terenie z realizacją programu gospodarki wodno - ściekowej i budowy przystani żeglarskich na terenie Wielkich Jezior Mazurskich.
24 VI 2008 r. Na Sesji Sejmiku złożyłem wniosek by na wyjazdowe posiedzenia Komisji zapraszać radnych, na których terenie odbywa się spotkanie.
25 VI 2008 r. Uczestniczyłem w konsultacjach dotyczących przebiegu obwodnicy Ełku, optowałem za wariantem najkorzystniejszym dla miasta.
26 VI 2008 r. Uczestniczyłem w II posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury 2007 - 2013, gdzie zatwierdzono sprawozdanie z jego realizacji.
27 VI 2008 r. Uczestniczyłem jako radny Sejmiku w konferencji naukowej poświęconej 150 rocznicy urodzin poety mazurskiego Michała Kajki, która odbyła się w Ełckim Centrum Kultury i została zorganizowana przez Mazurskie towarzystwo Naukowe.
30 VI 2008 r. Złożyłem do oddziału NFZ w Olsztynie zapytanie w sprawie nakładów na leczenie we wschodniej części regionu, które moim zdaniem są zaniżone w stosunku do liczby mieszkańców.
2 VII 2008 r. Uczestniczyłem w konsultacjach samorzadu województwa z przedstawicielami samorządów z powiatu piskiego i ełckiego w sprawie budowy kanału Pojezierze Ełckie - Wielkie Jeziora Mazurskie.
3 VII 2008 r. Uczestniczyłem w spotkaniu warsztatowym zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki a mającym na celu przygotowanie strategii promocji regionu.
4 VII 2008 r. Uczestniczyłem w zawodach strzeleckich Policji w Bemowie Piskim.
7-8 VII 2008 r. Brałem udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego realizację Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego regionu, który zatwierdził raport z jej realizacji za lata 2004 - 2006.
12 VII 2008 r. Uczestniczyłem w obchodach 598 rocznicy bitwy pod Grunwaldem.
19 VII 2008 r. Uczestniczyłem w wojewódzkich obchodach Święta Policji w Ełku.
27-28 VII 2008r. Z mojej inicjatywy wystąpił w Ełku Teatr z Elbląga.
2 VIII 2008 r. Na zaproszenie Pani Wójt uczestniczyłem w II Pikniku Jaćwieskim w Starych Juchach.
15 VIII 2008 r. Reprezentowałem Pana Marszałka na uroczystych obchodach "Cudu nad Wisłą" w Ełku.
16 VIII 2008 r. Reprezentowałem Pana Marszałka na uroczystych obchodach Dni Działkowca w Ełku, połączonych z wręczeniem sztandaru organizacji okręgowej w Olsztynie.
18 VIII 2008 r. Na posiedzeniu Komisji Strategii podziękowałem Zarządowi Województwa za rozpoczęcie remontu drogii Ełk - Biała Piska i prosiłem o kontynuację w budżecie roku przyszłego oraz złożyłem wniosek o pomoc samorządu wojewódzkiego w zakupie wozu strażackiego do Ełku w roku 2009.
19 VIII 2008 r. Na posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji podziękowałem dla zespołu teatralnego w Elblągu za jego letnie występy w Ełku. Spotkanie miało miejsce w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.
20 VIII 2008 r. Uczestniczyłem w uroczystym otwarciu w Drygałach wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej Ełk - Biała Piska.
26 VIII 2008 r. Na spotkaniu radnych Platformy Obywatelskiej w Ełku zaproponowałem wspólne wystąpienie do Sejmiku Warmińsko - Mazurskiego, do Rady Powiatu Ełckiego i do Rady Miasta Ełku o dofinansowanie zakupu drabiny dla straży pożarnej w Elku.
28 VIII 2008 r. Na sesji Sejmiku zostałem wybrany do komisji konkursowej mającej wyłonić kandydata na kuratora oświaty oraz podziękowałem Panu Marszałkowi za rozpoczęcie remontu drogi Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska.
2 IX 2008 r. Na zaproszenie Pana Przewodniczącego uczestniczyłem w Sesji Rady Miasta Ełku, poinformowałem radnych o przyczynach opóźnienia w rozdysponowaniu środków unijnych.
4 IX 2008 r. Złożyłem do budżetu województwa na rok 2009 wniosek o dofinansowanie zakupu drabiny dla straży pożarnej w Ełku.
7 IX 2008 r. Uczestniczyłem w V Dożynkach Powiatowych w Starych Juchach, gdzie reprezentowałem Pana Marszałka.
8 IX 2008 r. Uczestniczyłem w spotkaniu z Panem Premierem Donaldem Tuskiem w Gołdapi.
14 IX 2008 r. Uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych w Pisanicy.
17 IX 2008 r. Aktywnie uczestniczyłem w lokalnym forum edukacyjnym w Ełku zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Tratwa".
18 IX 2008 r. Uczestniczyłem w III posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO Warmia - Mazury 2007 - 2013.
25-26 IX 2008 r. Udział w wyjazdowym szkoleniu Komitetu Monitorującego W M 2007 - 2013.
29 IX 2008 r. Jako przedstawiciel Sejmiku pracowałem w komisji konkursowej, która wyłoniła kandydata na Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty.
30 IX 2008 r. Otrzymałem od Pana Marszałka odpowiedź na zapytanie w sprawie losu projektów unijnych złożonych przez gminę Stare Juchy. Na Sesji Sejmiku złożyłem zapytanie w sprawie dalszych losów filii Biblioteki Pedagogicznej w Ełku w kontekście współpracy samorządu województwa z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim.
2 X 2008 r. Jako radny uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. Otrzymałem od Pana Marszałka odpowiedź na zapytanie w sprawie losu projektów unijnych złożonych przez gminę Stare Juchy.
6 X 2008 r. Uczestniczyłem w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej i w spotkaniu jubileuszowym poświęconym dziesięcioleciu powstania Powiatu Ełckiego oraz w Gali Ełckiego Bociana, gdzie reprezentowałem Pana Marszałka.
9 X 2008 r. Uczestniczyłem w uroczystości inauguracji roku akademickiego w Seminarium Duchownym w Ełku, gdzie reprezentowałem Pana Marszałka i odczytałem list skierowany do Księdza Rektora.
10 X 2008 r. Uczestniczyłem w uroczystej X inauguracji roku akademickiego na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania Filia w Ełku.
13 X 2008 r. Uczestniczyłem w obchadach Dnia Edukacji Narodowej.
16 X 2008 r. Uczestniczyłem w uroczystości inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie III wieku w Ełku.
20 X 2008 r. Komisja Strategii Rozwoju z mojej inicjatywy rozpoczęła przygotowania do debaty na temat stanu obecnego i perperspektyw rozwoju sieci drogowej i kolejowej oraz budowy lotniska w naszym regionie. Wspierałem Panią Wójt Gminy stare Juchy w staraniach o wsparcie budowy sali gimnastycznej przez samorząd województwa.
21 X 2008 r. Uczestniczyłem w uroczystości 30 lecia Towarzystwa Miłośników Ełku jako przedstawiciel Pana Marszałka.
22 X 2008 r. Uczestniczyłem w regionalnej Gali z okazji Światowego Dnia Turystyki, która odbyła się w Ełku.
23 X 2008 r. Uczestniczyłem w konferencji Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych z Augustowa poświęconej wdrażaniu na terenie powiatu ełckiego peojektu "Szansa na sukces" realizowanego w ramach PO kapitał Ludzki a skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych.
26 X 2008 r. Uczestniczyłem w I Międzynarodowym Turnieju Mini Koszykówki Chłopców i jako radny wojewódzki wręczałem medale i nagrody.
27 X 2008 r. Uczestniczyłem w obchodach X lecia Powiatu Oleckiego, w otwarciu bloku operacyjnego i lądowiska przy Szpitalu Oleckim oraz w otwarciu Domu Pomocy Społecznej, gdzie reprezentowałem Pana Marszałka. Przekazałem do Starostwa Powiatowego w Ełku odpowiedź na zapytania skierowane do Zarządu Województwa w sprawie projektów unijnych.
28 X 2008 r. Na sesji Sejmiku złożyłem zapytanie w sprawie wynagradzania ekspertów oceniajacych projekty unijne.
11 XI 2008 r. Obserwowałem Bieg Niepodległości i uczestniczyłem w ełckich obchodach 90 rocznicy odzyskania niepodległości, gdzie reprezentowałem Pana Marszałka Województwa. Brałem udział w koncercie finałowym 1 Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Ełku.
12 XI 2008 r. Uczestniczyłem w debacie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania Filia w Ełku poświęconej 90 rocznicy odzyskania niepodległości.
15 XI 2008 r. Uczestniczyłem w obchodach pięciolecia Ełckiego Teatru Tańca w Ełckim Centrum kultury jako przedstawiciel Pana Marszałka Województwa.
24 XI 2008 r. Na posiedzeniu Komisji Strategii z mojej inicjatywy zostały omówione sprawy zwiazane z budową lotniska regionalnego i tworzeniem szkoły gastronomiczno - hotelarskiej w Ełku.
25 XI 2008 r. Uczestniczyłem w sesji Rady Miasta Ełku oraz w spotkaniu z wicewojewodą. Na sesji Sejmiku uzyskałem informację o dotacji dla ełckiej straży pożarnej na zakup podnośnika w roku 2009 oraz o budowie boiska "Orlik" w Ełku.
5 XII 2008 r. Uczestniczyłem w konferencji "Kryzys psychiczny to nie koniec aktywności - powrót do społeczeństwa i pracy" w Ełku. Otworzyłem Wojewódzkie Obchody Dnia Wolontariusza w Ełku i wręczyłem w imieniu Przewodniczącego Sejmiku nagrody wyróżniającym się wolontariuszom naszego regionu. Uczestniczyłem w Gali Nagrody Białej Lilii 2007 w Szkole Artystycznej w Ełku.
8 XII 2008 r. Uczestniczyłem w debacie z udziałem parlamentarzystów i lokalnych działaczy Platformy Obywatelskiej w Ełku na temat rocznych dokonań rządu Donalda Tuska.
10 XII 2008 r. Otworzyłem konferencję regionalną w Ełku w ramach ogólnopolskiej kampanii na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.
11 XII 2008 r. Uczestniczyłem w debacie z udziałem parlamentarzystów i lokalnych działaczy Platformy Obywatelskiej w Olecku na temat rocznych dokonań rządu Donalda Tuska.
12 XII 2008 r. Uczestniczyłem w powiatowej koferencji szkoleniowej "Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna - od przedszkola do matury w Ełku".
13 XII 2008 r. Otworzyłem w Ełku mistrzostwa województwa warmińsko - mazurskiego w pływaniu. Uczestniczyłem w otwarciu wystawy i wykładzie poświęconym rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
21 XII 2008 r. Uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu opłatkowym w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania Filia w Ełku, gdzie reprezentowałem Pana Marszałka.
22 XII 2008 r. Przewodniczyłem Komisji Strategii Regionu i uczestniczyłem w Komisji Edukacji i Kultury, gdzie zatwierdzono budżet województwa na rok 2009. Skierowałem zapytanie w sprawie wniosku unijnego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku. Uczestniczyłem w opłatku miejskim w Ełku.
23 XII 2008 r. Uczestniczyłem w sesji Rady Miasta Ełku. Uczestniczyłem w XV koncercie świątecznym w Ełku.
30 XII 2008 r. Uczestniczyłem w sesji Sejmiku, na której został uchwalony budżet województwa na 2009 roku zawierający srodki unijne. Na sesji zostałem wybrany do Komisji rozpatrującej dotacje z budżetu województwa do działań związanych z turystyką.
  do góry
2009
16 I 2009 r. Na mój wniosek Pan Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego objął patronatem wymianę młodzieży prowadzoną przez Towarzystwo Polsko - Włoskie działające przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku.
19 I 2009 r. Otrzymałem odpowiedź na zapytania związane z przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego oraz projektem unijnym z działu turystyka złozonego przez Powiat Ełcki.
27 I 2009 r. Uczestniczyłem w sesji Rady Miejskiej Ełku.
28 I 2009 r. Uczestniczyłem w sesji sejmiku, na ktorej odbywała się debata poświęcona sytuacji w rolnictwie Warmii i Mazur.
30 I 2009 r. Uczestniczyczłem w obchodach 50 lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku, gdzie reprezentowałem Pana Marszałka.
1 II 2009 r. Uczestniczyłem w zakończeniu i rozdaniu nagród w Międzynarodowym Turnieju Piłki Halowej Chłopców.
2 II 2009 r. Pracowałem w komisji dzielącej granty z budżetu województwa na turystykę.
3 II 2009 r. Zarząd Województwa rozdzielił środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia - Mazury 2007 - 2013 na drogi powiatowe. Powiat Ełcki otrzymał 10,6 miliona złotych.
4 II 2009 r. Uczestniczyłem w konferencji "Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko - mazurskiego" w Olsztynie.
10 II 2009 r. Uczestniczyłem w IV posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2007 - 2013.
16 II 2009 r. Uczestniczyłem w II części IV posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2007 - 2013.
19 II 2009 r. Otrzymałem odpowiedź od Pana Marszałka na zapytanie o możliwość sfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjneo Warmia - Mazury 2007 - 2013 utworzenia ośrodka badań naukowych w Ełku.
24 II 2009 r. Uczestniczyłem w sesji Rady Miasta w Ełku.
25 II 2009 r. Uczestniczyłem w spotkaniu Rady Euroregionu Bałtyk w Rynie.
26 II 2009 r. Na komisji strategii rozwoju został omówiony stan dróg i kolei. Droga Ełk - Biała Piska została wpisana na listę remontową jako zadanie nr 1. Mazurskie Towarzystwo Naukowe otrzymało dotację z budżetu województwa na zorganizowanie konferencji naukowej. Otrzymałem przychylną odpowiedź na interpelację w sprawie zorganizowania w Ełku strzelnicy łowieckiej.
Uczestniczyłem w spotkaniu z Premierem Donaldem Tuskiem w Olsztynie.
3 III 2009 r. Na sesji sejmiku został omówiony stan dróg i kolej w naszym regionie.
10 III 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystym wręczeniu uczniom ełckich szkół stypendiów za dobre wyniki w nauce.
12 III 2009 r. Uczestniczyłem w konferecji podsumowującej Miejską Kampanię Na Rzecz Inteligentnej Energii w Ełku.
13 III 2009 r. Uczestniczyłem w V Posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO Warmia - Mazury. Otrzymałem informację o dodatkowych środkach na drogi powiatowe.
16 III 2009 r. Uczestniczyłem w seminarium zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Ełku na temat współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym.
19 III 2009 r. Otrzymałem pozytywną odpowiedź na mój wniosek w sprawie utrzymania w Ełku zamiejscowych stanowisk pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
20-21 III 2009 r. Reprezentowałem Sejmik Warmińsko-Mazurski i Pana Marszałka na XX Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego na Litwie, gdzie wręczałem nagrody laureatom i uczestnikom.
23 III 2009 r. Na posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju rozpatrzono informację na temat rynku pracy naszego regionu. Uczestniczyłem w konferencji poświęconej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033.
24 III 2009 r. Uczestniczyłem w sesji Rady Miasta Ełk.
25 III 2009 r. Uczestniczyłem w otwarciu Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i mieszkań chronionych w Ełku.
26 III 2009 r. Uczestniczyłem w rozpoczęciu realizacji budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Siedliskach koło Ełku.
28 III 2009 r. Uczestniczyłem w otwarciu wystawy Jan Paweł II Apostoł Pokoju w Ełckim Centrum Kultury, gdzie reprezentowałem Pana Marszałka.
30 III 2009 r. Uczestniczyłem w regionalnej konferencji z udziałem Premiera Donalda Tuska w Olecku "Ratujmy polskie szpitale".
31 III 2009 r. Uczestniczyłem w Sesji Sejmiku.
6 IV 2009 r. Uczestniczyłem w spotkaniu z młodzieżą Zespołu Szkół nr 6 w Ełku, które poświęcone było zadaniom samorządu województwa w kontekście praw człowieka.
15 IV 2009 r. Uczestniczyłem w ełckich obchodach Dnia Pamięci Ofiar Katynia.
17 IV 2009 r. Uczestniczyłem w spotkaniach w Ełku i Prostkach z wyborcami pod hasłem "500 spotkań na 500 dni rządu Donalda Tuska".
20 IV 2009 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji oraz Strategii Rozwoju. Prowadziłem rozmowy w sprawie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego wyposażenia szpitala ełckiego.
27 IV 2009 r. Odbyłem konsultacje z przedstawicielami stowarzyszenia "Tratwa", tematem rozmowy była współpraca przy realizacji projektów społecznych.
28 IV 2009 r. Na sesji Sejmiku podzielono środki na rozwój bazy sportowej, z powiatu ełckiego dofinansowanie otrzymały: samorząd Starych Juch na budowę sali gimnastyczne przy Zespole szkół i samorząd miasta Ełk na remont stadionu miejskiego. Zostałem wybrany do Kapituły rozpatrującej i przyznającej stypendia artystyczne Marszałka Wojewodztwa.
Na mój wniosek Marszałek Województwa poparł projekt remontu stadionu przy Zespole Szkół
Nr 1 w Ełku.
3 V 2009 r. Reprezentowałem Marszałka w ełckich obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
7 V 2009 r. Uczestniczyłem w nadzwyczajnej sesji rady miasta, ktora zdecydowała o przyjęciu dofinansowania od samorządu województwa na modernizację stadionu w Ełku.
8 V 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Rękusach rotmistrza Witolda Pileckiego i w sesji naukowej na jego cześć.
9 V 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystościach 510 lecia gminy Kalinowo i powiatowych obchodach Dnia Strażaka, gdzie reprezentowałem Pana Marszałka.
18 V 2009 r. Prowadziłem posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, która oceniła informację o rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach.
18-19 V 2009 r. Uczestniczyłem w pobycie w Ełku Krzysztofa Liska, Przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
19 V 2009 r. Uczestniczyłem w spotkaniu przewodniczących samorządów z terenu EGO "Krainy Bociana" w Gołdapi, gdzie ustalono stanowisko na debatę, która odbędzie się na sesji Sejmiku w Ełku.
21 V 2009 r. Uczestniczyłem w otwartym posiedzeniu Zarządu Mazurskiego Towarzystwa Naukowego.
26 V 2009 r. Uczestniczyłem w pobycie w Ełku posła Mirosława Sekuły, przewodniczącego sejmowej Komisji "Przyjazne Państwo". Brałem udział w konferencji prasowej i spotkaniach z przedsiębiorcami i członkami ełckiej Platformy Obywatelskiej.
27 V 2009 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury w Ełku, na którym radni poznali działalność ełckich instytucji kultury i oglądali działania współfinansowane przez budżet województwa.
28 V 2009 r. Uczestniczyłem w obchodach Dnia Samorządowca i sesji Sejmiku, które odbyły się w Ełku. Dyskutowano o szansach rozwojowych podregionu ełckiego i dotacji dla Ełckiego Centrum Kultury.
29 V 2009 r. Reprezentowałem Pana Marszałka na VII Turnieju Ratownictwa Medycznego "Złota Godzina" w Ełku.
1 VI 2009 r. Uczestniczyłem w otwarciu boiska "Blisko boisko" i boiska "Orlik" w Ełku. W uroczystościach na moje zaproszenie uczestniczył Pan Minister Sportu Mirosław Drzewiecki.
2 VI 2009 r. Wszedłem w skład Komitetu Honorowego popierającego Krzysztofa Liska w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
4 VI 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystej sesji Rady Powiatu, Rady Miasta i rad gmin Ziemi Ełckiej z okazji 20 rocznicy wolnych wyborów, gdzie wygłosiłem wyklad o historii Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Ełku.
5 VI 2009 r. Uczestniczyłem w Olsztynie w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2007 - 2013. Z przedstawionej na nim informacji wynika, że przedsiębiorcy i samorządy Powiatu Ełckiego zajmują 5 miejsce w naszym regionie.
12-13 VI 2009 r. Uczestniczyłem w konferencji naukowej Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku.
24 VI 2009 r. Uczestniczyłem w Komisji Kultury i Edukacji, która odbyła sie w muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz w Centrum Kultury "Światowid" i Teatrze w Elblągu.
25 VI 2009 r. Prowadziłem posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, która odbyła się w czasie rejsu statkiem po Kanale Ostródzko - Elbląskim, gdzie oceniono realizację projektu kluczowego z RPO Warmia - Mazury 2007-2013.
30 VI 2009 r. Uczestniczyłem w sesji Sejmiku, na której podjęto uchwałę o rozpoczęciu inwestycji w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ełku.
7-8 VII 2009 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Monitorującego realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 w Galinach koło Bartoszyc.
16 VII 2009 r. Otrzymałem odpowiedź na zapytanie dotyczące wspierania organizacji pozarządowych ze środków funduszu antyalkoholowego.
24 VII 2009 r. Uczestniczyłem w ełckich obchodach Święta Policji.
17 VIII 2009 r. Przewodniczyłem Komisji Strategii Rozwoju, na której zatwierdzono raport z realizacji strategii rozwoju regionu i turystyki.
25 VIII 2009 r. Uczestniczyłem w Sesji Sejmiku, na której zatwierdzono raport z realizacji strategii rozwoju regionu i turystyki.
30 VIII 2009 r. Uczestniczyłem w dożynkach gminy Kalinowo
w Borzymach.
06 IX 2009 r. Uczestniczyłem w dożynkach powiatowych
w gminie Prostki
13 IX 2009 r. Uczestniczyłem w obchodach XX lecia Parafii na Konieczkach
15 IX 2009 r. Uczestniczyłem w VII posiedzeniu Komitetu Monitorujacego PO Warmia - Mazury 2007 - 2013
16 IX 2009 r. Uczestniczyłem w seminarium "Wokół Bałtyku - europejskie inspiracje" w Rynie
21 IX 2009 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju w Olsztynie, na którym przyjęto informację o stanie rynku pracy Warmii i Mazur w I połowie 2009 roku
24 IX 2009 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji na terenie Grunwaldu, na którym wysłuchano informacji o stanie przygotowań do obchodów 600 - lecia bitwy
26 IX 2009 r. Reprezentowałem Pana Marszałka na inauguracji roku akademickiego we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
29 IX 2009 r. Uczestniczyłem w Sesji Sejmiku, na której przyjęto sprawozdanie z realizacji programu gospodarki odpadami w naszym regionie
30 IX 2009 r. Uczestniczyłem w konferencji pedagogicznej dotyczącej podstawy programowej wychowania przedszkolenego i kształcenia zintegrowanego
02 X 2009 r. Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Ełku
03 X 2009 r. Reprezentowałem Pana Marszałka na inauguracji roku akademickiego w Centrum Studiów Bałtyckich Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Ełku
09 X 2009 r. Uczestniczyłem w dorocznym spotkaniu ludzi kultury połączonym z inauguracją roku kulturalnego w Ełckim Centrum Kultury
12 X 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu na zagospodarowanie terenów powojskowych "Brama Mazur" w Szkole Artystycznej w Ełku
13 X 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystym, dorocznym spotkaniu pracowników oświaty z Marszałkiem Województwa w Ełckim Centrum Kultury
13 X 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystym otwarciu trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starych Juchach z udziałem Marszałka Województwa
14 X 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystym wręczeniu powiatowych Stypendiów Jana Pawła II w Ełku
15 X 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystym otwarciu boiska "Orlik" w Prostkach
18 X 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu i wręczałem medale i nagrody w II Międzynarodowym Turnieju Mini Koszykówki "Nenufar Cup" w Ełku
19 X 2009 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku w Olsztynie, gdzie dyskutowano nad stanem szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa
19 X 2009 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju w Olsztynie, która wysłuchała informacji o rozwoju obszarów wiejskich
20 X 2009 r. Uczestniczyłem w Gali Nagrody Białej Lilii w Szkole Artystycznej w Ełku
22 X 2009 r. Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego w Ełckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
22 X 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystości wręczenia nagród samorządu powiatowego Ełcki Bocian
27 X 2009 r. Uczestniczyłem w Sesji Sejmiku, gdzie debatowano o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Złożyłem wniosek do budżetu województwa na rok 2010 dotyczący przebudowy drogi Nowa Wieś Ełcka - Bajtkowo
28 X 2009 r. Uczestniczyłem w otwarciu oddziału Kasy Stefczyka w Ełku
30 X 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu sprzętu Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, gdzie otrzymałem srebrny medal "Za zasługi dla pożarnictwa"
10 XI 2009 r. Uczestniczyłem w II Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej, gdzie wręczałem nagrody ufundowane przez Marszałka
14 XI 2009 r. Uczestniczyłem w obchodach 60 lecia Ełckiego Centrum Kultury
16 XI 2009 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku, gdzie omawiano wojewódzką strategię ochrony zabytków. Kierowałem posiedzeniem Komisji Strategii, która omawiała realizację programów rozwoju obszarów wiejskich, kapitału ludzkiego, ochrony środowiska i podzialu środków z funduszu pracy. Złożyłem zapytanie w sprawie remontu sali gimnastycznej dla klubu sportowego
23 XI 2009 r. Uczestniczyłem w konferencji w sprawie przebiegu linii kolejowej Rail Baltica w Ełku
24 XI 2009 r. Uczestniczyłem w Sesji Sejmiku, na ktorej zatwierdzono raport z realizacji programu unijnego Kapitał Ludzki. Od burmistrza Giżycka otrzymałem medal Świętego Brunona za pomoc w organizacji obchodów tysiąclecia jego męczeństwa
24 XI 2009 r. Uczestniczyłem w spotkaniach w Kowalach Oleckich i Olecku z mieszkańcami poświęconych drugiej rocznicy powstania rządu Donalda Tuska
27 XI 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod rozbudowę Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku
27 XI 2009 r. Uczestniczyłem w spotkaniu w Starych Juchach, które było poświecone drugiej rocznicy rządu Donalda Tuska
28 XI 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystości Hubertusa w Ełku zorganizowanej przez Okręgową Radę Łowiecką
w Suwałkach
04 XII 2009 r. Uczestniczyłem w VI Forum Kształcenia Integracyjnego
w Ełku
9-10 XII 2009 r. Uczestniczyłem w konferencji Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - budowa Techno-Parku w Ełku
09 XII 2009 r. Uczestniczyłem w spotkaniu w Prostkach z okazji dwulecia rządu Donalda Tuska
11 XII 2009 r. Uczestniczyłem w spotkaniach jakie w Ełku miał Pan Wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski
13-14 XII 2009r. Uczestniczyłem w ełckich obchodach 28 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
16 XII 2009 r. Uczestniczyłem w konferencji podsumowującej działalność Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Ełku
16 XII 2009 r. Uczestniczyłem w Powiatowej Gali z okazji 90 - lecia Ruchu Olimpijskiego w Ełku
17 XII 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystej Wieczerzy Wigilijnej w Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku
20 XII 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystej Wieczerzy Wigilijnej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Ełku
20 XII 2009 r. Uczestniczyłem w miejskim spotkaniu opłatkowym w Ełku
21 XII 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystej Wieczerzy Wigilijnej Platformy Obywatelskiej w Ełku
21 XII 2009 r. Uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Sejmiku Kultury
i Edukacji i Strategii Rozwoju, na których omawiany był budżet województwa na 2010 rok
22 XII 2009 r. Uczestniczyłem w uroczystej miejskiej Wieczerzy Wigilijnej
w Ełku
29 XII 2009 r. Uczestniczyłem w sesji Sejmiku, na której uchwalono budżet województwa na 2010 rok. Zostałem wybrany do komisji rozpatrujacej wnioski o dotacje z budżetu województwa
w dziedzinie turystyki
30 XII 2009 r. Uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu Ełckiego
  do góry
2010
05 I 2010 r. Uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu do użytku szynobusu w Ełku
05 I 2010 r. Uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu do użytku boiska "Orlik" w Ełku
09 I 2010 r. Przeprowadziłem wyklad na temat funkcjonowania samorzadu województwa na zajęciach dla dorosłych
w Zespole Szkół Nr 5 w Ełku
15 I 2010 r. Uczestniczyłem w uroczystości podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę bazy szkolnictwa gastronomiczno - hotelarskiego przy Zespole Szkół
nr 6 w Ełku
29 I 2010 r. Uczestniczyłem w Wojewódzkim Turnieju Tenisa Stołowego Państwowej Straży Pożarnej w Ełku
31 I 2010 r. Uczestniczyłem w Turnieju Halowej Piłki Nożnej Chłopców Rona Cup w Ełku
08 II 2010 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji,
na którym omówiono inwestycje w placówkach kultury;
w Komisji Strategii Rozwoju oraz w Komisji Zdrowia i Sportu
16 II 2010 r. Uczestniczyłem w sesji Sejmiku, na której podjęto uchwałę o modernizacji drogi wodnej z Amsterdamu do Kłajpedy przez Elbląg
20 II 2010 r. Reprezentowałem Pana Marszałka na przedstawieniu premierowym Teatru 30 Minut "Scenariusz dla 3 aktorów"
02 III 2010 r. Reprezentowałem Sejmik na konferencji poświęconej rozbudowie drogi wodnej Wielkie Jeziora Mazurskie - Pojezierze Augustowskie w Ełku
08 III 2010 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury, gdzie dyskutowano nad programem ochrony zabytków oraz Komisji Strategii Rozwoju, ktróra zajmowała się oceną stanu bezrobocia w regionie w roku 2009 i programem jego zwalczania w roku 2010. Dyskutowano na temat stanu kolei, dróg i lotniska oraz perspektyw rozwoju.
12 III 2010 r. Uczestniczyłem w nadzwyczajnych sesjach Rady Powiatu Ełckiego
13 III 2010 r. Uczestniczyłem w otwarciu VI Halowych Wioślarskich Mistrzostw Ełku, gdzie reprezentowalem Pana Marszałka
23 III 2010 r. Uczestniczyłem w sesji Sejmiku, na której Zarząd Województwa złożył informację o stanie i perspektywach transportu drogowego (w ramach konkursu z RPO Warmia - Mazury 2007-2013 zostanie wyremontowana droga Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska), kolejowego i lotniczego. Omawiano stan bezrobocia w regionie. Złożyłem interpelację dotyczącą planu ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego, remontu Biblioteki Pedagogicznej w Ełku i doraźnej naprawy drogi Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska.
24 III 2010 r. Uczestniczyłem w seminarium stowarzyszenia Tratwa w Ełku
26 III 2010 r. Uczestniczyłem w seminarium w Olecku rozpoczynającym realizację projektu Platforma Współpracy - EGO SA, którego celem jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego
30 III 2010 r. Uczestniczyłem w seminarium w Perle Mazur koło Ełku kontynuującym realizację projektu Platforma Współpracy - EGO SA, którego celem jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego
15 IV 2010 r. Uczestniczyłem w uroczystej sesji wszystkich samorządów Ziemi Ełckiej poświęconej uczczeniu ofiar katastrofy
w Smoleńsku
19 IV 2010 r. Prowadziłem posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, na którym omówiono stan dróg wodnych Warmii i Mazur, ochrony środowiska, ruchu turystycznego i realizacji budżetu za rok 2009 oraz sytuację przewozów regionalnych
20 IV 2010 r. Udział w ełckich uroczystościach uczczenia pamięci Bohaterów Katynia
22 IV 2010 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji i Kultury
w Węgorzewie, gdzie zapoznałem się z funkcjonowaniem Muzeum Kultury Ludowej i kilku organizacji pozarządowych. Otrzymałem odpowiedź na interpelacje, z której wynika, że zostanie doraźnie naprawiona droga Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska, zostanie wyremontowana siedziba Biblioteki Pedagogicznej w Ełku a Plan Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego jest na ukończeniu.
29 IV 2010 r. Uczestniczyłem w Sesji Sejmiku, na której postanowiono dofinansować działalność zespołów teatralnych i zespołu pieśni i tańca Ełckiego Centrum Kultury. W ramach rozwoju bazy sportowej zapewniono dalsze finansowanie remontu Stadionu Miejskiego w Ełku i budowy sali gimnastycznej
w Starych Juchach oraz rozpoczęto finansowanie remontu stadionu przy Zespole Szkół Nr 1 w Ełku.
02 V 2010 r. Uczestniczyłem w II Pisanickich Dniach Rodziny
03 V 2010 r. Uczestniczyłem w ełckich uroczystościach uczczenia rocznicy Konstytucji 3 Maja
07 V 2010 r. Uczestniczyłem w ełckich obchodach Dnia Strażaka
08 V 2010 r. Uczestniczyłem w uroczystych obchodach Dnia Gminy Kalinowo połaczonych z Dniem Strażaka i otwarciem placu przy Gminnym Ośrodku Kultury
11 V 2010 r. Uczestniczyłem w Ełku w wydarzeniu - "Europejski Dzień Informacyjny" - organizowanym przez Powiatowy
i Wojewódzki Urząd Pracy
13 V 2010 r. Uczestniczyłem w seminarium w Augustowie "Ukierunkowania i kierunki rozwoju turystyki w Polsce Południowo - Wschodniej"
15 V 2010 r. Uczestniczyłem w Ogólnopolskim Przeglądzie Państw Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej w Rękusach koło Ełku
24 V 2010 r. Uczestniczyłem w seminarium w Suwałkach na temat "Platforma współpracy EGO SA"
25 V 2010 r. Przeprowadziłem wykład w Zespole Szkół Nr 6 w Ełku na temat "Samorząd terytorialny a rozwój"
26 V 2010 r. Uczestniczyłem w uroczystym otwarciu sceny na placu Jana Pawła II w Ełku
27 V 2010 r. Uczestniczyłem w uroczystej sesji Rady Miejskiej poświęconej 20 rocznicy powstania samorządu w Polsce
28 V 2010 r. Uczestniczyłem w spotkaniu z wiceministrem finansów Maciejem Grabowskim w WSFiZ w Ełku
31 V 2010 r. Uczestniczyłem w seminarium w Ełku podsumowującym projekt turystyczny EGO SA
02 VI 2010 r. Uczestniczyłem w promocji wydawnictwa Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku
07 VI 2010 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Strategii w Olsztynie, gdzie została podsumowana realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia - Mazury 2007 - 2013
07 VI 2010 r. Znalazłem się w składzie Komitetu Honorowego Bronisława Komorowskiego w Ełku
08 VI 2010 r. Uczestniczyłem w Sesji Sejmiku i obchodach Dnia Samorządowca w Elblągu
08 VI 2010 r. Brałem udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego realizację strategii społeczno - gospodarczej naszego województwa w Olsztynie
12 VI 2010 r. Uczestniczyłem w akcji ulotkowej w ramach kampanii wyborczej Bronisława Komorowskiego
13 VI 2010 r. Uczestniczyłem w zakończeniu i wręczeniu nagród w VII Mityngu Brydża Sportowego w Ełku
15 VI 2010 r. Uczestniczyłem w konferencji poświęconej przebiegowi drogi kolejowej z krajów bałtyckich do Europy przez Ełk
17 VI 2010 r. Uczestniczyłem w konferencji inaugurującej działalność Centrum Integracji Społecznej w Ełku
17 VI 2010 r. Brałem udział w powitaniu autobusu "wyborczego" Bronisława Komorowskiego
18 VI 2010 r. Uczestniczyłem w akcji ulotkowej w ramach kampanii wyborczej Bronisława Komorowskiego w Ełku
28 VI 2010 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Monitorującego, gdzie została podsumowana realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia - Mazury 2007 - 2013
29 VI 2010 r. Uczestniczyłem w Sesji Sejmiku, gdzie została podsumowana realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia - Mazury 2007 - 2013
30 VI 2010 r. Uczestniczyłem w akcji ulotkowej (błękitny poranek i autobus wyborczy) w Ełku w wyborach Prezydenta RP
2-3 VII 2010 r. Uczestniczyłem w konferencji Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku na temat "Zachowanie i przenikanie kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich"
19 VII 2010 r. Uczestniczyłem w konsultacjach projektu zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacyjności naszego regionu w Ełku
23 VII 2010 r. Brałem udział w ełckich obchodach Święta Policji
23 VII 2010 r. Uczestniczyłem w Świecie Średniowiecza w Ełku, gdzie wręczałem nagrody uczestnikom zabawy
14 VIII 2010 r. Uczestniczyłem w Białej Piskiej w odsłonięciu tablicy poświęconej górnikom poległym w kopalni "Wujek"
15 VIII 2010 r. Uczestniczyłem w obchodach 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej i Dnia Żołnierza w Ełku
23 VIII 2010 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji, gdzie podsumowano obchody 600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem oraz przewodniczyłem Komisji Strategii Rozwoju, która oceniła realizację strategii społeczno - gospodarczej regionu
31 VIII 2010 r. Udział w sesji Sejmiku, na której została przyjęta informacja o realizacji strategii rozwoju społeczno - gospodarczego regionu
31 VIII 2010 r. Udział w rozpoczęciu I Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym w Olsztynie
1 IX 2010 r. Otrzymałem odpowiedź na interpelację dotyczącą remontu drogi wojewódzkiej Nowa Wieś Ełcka - Biała Piska
7 IX 2010 r. Uczestniczyłem w uroczystym otwarciu Stadionu Miejskiego w Ełku
10 IX 2010 r. Uczestniczyłem w uroczystej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach w Ełku
11 IX 2010 r. Uczestniczyłem w obchodach XXX lecia NSSZ "Solidarność" w Ełku
13 IX 2010 r. Uczestniczyłem w oddaniu nowego obiektu dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 6 w Ełku realizowanego w ramach rozwoju kształcenia gastronomiczno-hotelarskiego
13 IX 2010 r. Uczestniczyłem w konferencji prasowej Marszałka Województwa, która poświęcona była przedstawieniu kandydatów PO na Prezydenta Miasta i Wójta Gminy Ełk oraz prezentacji programu ełckiej Platformy
17 IX 2010 r. Uczestniczyłem w obchodach dziesięciolecia utworzenia spółki samorządowej "Pro - Medica" w Ełku
20 IX 2010 r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, gdzie omówiono stan placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd wojewódzki oraz Komisji Strategii Rozwoju, gdzie zajmowano się stanem rynku pracy naszego regionu
23 IX 2010 r. Uczestniczyłem w konferencji na temat turystyki ekologicznej, która odbyła się w Ełku
24 IX 2010 r. Uczestniczyłem w konferencji prasowej w Ełku promującej program wyborczy Platformy Obywatelskiej dla Warmii i Mazur
25 IX 2010 r. Uczestniczyłem w otwarciu Święta Miodu w Ełku
28 IX 2010 r. Uczestniczyłem w Sesji Sejmiku, na której uchwalono aktualizację strategii turystyki i strategię innowacyjności
30 IX 2010 r. Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku w Ełku
01 X 2010 r. Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Ełku
02 X 2010 r. Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego w Centrum Studiów Bałtyckich Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Ełku
04 X 2010 r. Skierowałem zapytanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie przyznawania przez samorządy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
13 X 2010 r. Uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego w Seminarium Duchownym w Ełku
14 X 2010 r. Uczestniczyłem w obchodach Dnia Komisji Narodowej w Ełku
16 X 2010 r. Uczestniczyłem w uroczystym otwarciu sali gimnastycznej na osiedlu "Konieczki" Ełckiego Klubu Karate oraz meczu Polska - Litwa w tej dyscyplinie sportu
18 X 2010 r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji, na którym uchwalono nowy regulamin podziału środków na konserwację zabytków. W mijającej kadencji Sejmik zwiekszył budżet w tym zakresie ze 100 tys. do miliona zł
18 X 2010 r. Otrzymałem podziękowanie za wsparcie udzielone szkole polskiej w Bezdanach na Litwie
19 X 2010 r. Uczestniczyłem w konferencji informacyjnej poświęconej programowi europejskiemu "Kapitał Ludzki"
20 X 2010 r. Uczestniczyłem w Gali Białej Lilii, otrzymałem nominację
w kategorii "Postawa Godna Naśladowania"
22 X 2010 r. W Ełku odbyło się posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku, na którym zaprezentowano program rozwoju EGO "Kraina Bociana" na lata 2014 - 2020
22 X 2010 r. Uczestniczyłem w Gali Ełckiego Bociana
24 X 2010 r. Uczestniczyłem w zakończeniu miedzynarodowego turnieju mini koszykówki chlopców w Ełku
26 X 2010 r. Uczestniczyłem w ostatniej sesji Sejmiku tej kadencji
27 X 2010 r. Uczestniczyłem w regionalnym podsumowaniu budowy bazy gastronomiczno - hotelarskiej w Ełku
28 X 2010 r. Uczestniczyłem w zakopaniu "Kufra Pamięci" w Ełku. Zawiera on informację o mieście naszych czasów i zostanie otwarty po 65 latach
29 X 2010 r. Uczestniczyłem w konferencji Stowarzyszenia "Kraina Bociana" w Ełku, która podsumowała wpływ środków unijnych na rozwój wschodniej części naszego województwa
09 XI 2010 r. Uczestniczyłem w przekazaniu samochodu gaśniczego ełckiej straży pożarnej
10 XI 2010 r. Uczestniczyłem w uroczystym pasowaniu na przedszkolaka w Przedszkolu Niepublicznym "Słoneczko" w Ełku
10 XI 2010 r. Wręczałem nagrody w imieniu Pana Wojewody i Pana Marszałka na koncercie laureatów III Festiwalu Piosenki i Pieśni Partriotycznej w Ełku
  do góry
 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski