strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Działalność
Rada Powiatu
Sejmik W-M
Zawodowa
Społeczna
Samorządowa
Polityczna
Naukowa
Blog
Publikacje
Logo PO Platforma obywatelska
Andrzej Zdanowski - działalność w Sejmiku
Andrzej Zdanowski -
działalność w Radzie Powiatu Ełckiego
2014
Data Forma aktywności
06 XI 2014r. Odbyła się sesja nadzwyczajna poświęcona wysypisku w Prostkach.
30 X 2014r. Na sesji Rady Powiatu ustalono zasady współpracy z sektorem pozarządowym.
28 X 2014r. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, na którym oceniono utrzymanie dróg powiatowych i realizację zadań związanych z przedsiębiorczością.
27 X 2014r. Na posiedzeniu Komisji Edukacji radni zapoznali się z realizacją zadań oświatowych przez Powiat w roku szkolnym 2013/14.
Uczestniczyłem w spotkaniu z Panią Ministern Edukacji Narodowej.
25 IX 2014r. Na sesji radni zajmowali się likwidacją Zespołu Szkół Nr 3 w Ełku.
24 IX 2014r. Na posiedzeniu Komisji Budżetu radni zajmowali się realizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju.
22 IX 2014r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym przeanalizowano rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych.
28 VIII 2014r. Na sesji Rady Powiatu ustanowiono Odznakę Honorową Zasłużony dla Powiatu Ełckiego.
27 VIII 2014r. Na posiedzeniu Komisji Budżetu, podsumowano wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku.
25 VIII 2014r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym ustalono priorytety do budżetu powiatu na 2015 rok.
25 VI 2014r. Odbyło się posiedzenie komisji budżetu, na którym analizowano wykonanie budżetu powiatu w 2013 roku.
24 VI 2014r. Na sesji Rady Powiatu Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2013.
23 VI 2014r. Na posiedzeniu komisji edukacji radni przeanalizowali wykorzystanie subwencji oświatowej w roku 2014.
2 VI 2014r. Uczestniczyłem w konferencji "Rodzina fundamentem życia społecznego".
29 V 2014r. Na sesji radni zapoznali się z pracą policji i straży pożarnej oraz ustanowili odznakę za zasługi dla Powiatu.
28 V 2014r. Odbyła się komisja budżetu, na której radni zapoznali się z analizą wydatków Starostwa i ocenili stopień zaawansowania realizacji priorytetów budżetowych i stan zadłużenia.
26 V 2014r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym zapoznano się z informacją o działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku.
17 V 2014r. Uczestniczyłem w uroczystej inauguracji VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich i XX Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Ełku.
10 V 2014r. Uczestniczyłem w pikniku europejskim z okazji 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, który odbył się w Zespole Szkół nr 6 w Ełku.
8 V 2014r. Uczestniczyłem w konferencji poświęconej strategii rozwoju Ełku w latach 2014-2025.
7 V 2014r. Na wniosek grupy radnych odbyła się sesja wyjazdowa Rady Powiatu w Prostkach, której celem było zapoznanie się z sytuacją na składowisku odpadów.
30 IV 2014r. Na sesji radni zajmowali się zmianami w organizacji szkół i ustalaniem okręgów wyborczych.
29 IV 2014r. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, na którym omówiono informację o zamówieniach publicznych i zadania promocyjne.
27 III 2014r. Odbyła się sesja Rady Powiatu, na której przyjęto program rozwoju EGO na lata 2014-2020.
26 III 2014r. Na posiedzeniu Komisji budżetu dyskutowano na temat przygotowania Powiatowego Urzędu Pracy do aktywizacji osób bezrobotnych.
24 III 2014r. Na posiedzeniu Komisji Edukacji dyskutowano na temat przygotowania do sezonu turystycznego i reformy edukacji.
27 II 2014r. Odbyła się sesja Rady Powiatu, na której przyjęto stanowisko o małym ruchu granicznym z Rosją.
26 II 2014r. Odbyło się posiedzenie komisji budżetu, na którym oceniono przygotowanie Powiatu do realizacji zadań inwestycyjnych i remontów planowanych na rok 2014 oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych, dodatkowo wysłuchano informacji o stanie mienia.
24 II 2014r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym omawiano nabór na rok 2014/2015 w szkołach powiatowych.
17 II 2014r. Odbyła się Komisja Edukacji, gdzie omawiano propozycje racjonalizacji sieci szkół.
23 I 2014r. Odbyło się posiedzenie Rady Powiatu, na którym przyjęto plan pracy i zmieniono Statut.
22 I 2014r. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, na którym przyjęto plan pracy.
20 I 2014r. Odbyło się posiedzenie komisji edukacji, na którym omówiono wyniki współzawodnictwa sportowego młodzieży powiatu.
17 I 2014r. Odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej.
2013
Data Forma aktywności
18 XII 2013r. Na posiedzeniu Komisji Budżetu radni ocenili pozyskiwanie przez Powiat środków zewnętrznych w roku 2013.
17 XII 2013r. Uczestniczyłem w powiatowym spotkaniu opłatkowym.
16 XII 2013r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym oceniono wykorzystanie środków pozyskanych na cele edukacyjne.
13 XII 2013r. Odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej, na którym omówiono projekt uchwały grupy radnych.
9 XII 2013r. Uczestniczyłem w uroczystym odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej Aleksandrowi Szczygle.
29 XI 2013r. Uczestniczyłem w konferencji poświęconej współpracy z Litwą.
28 XI 2013r. Na sesji Rady Powiatu podjęto decyzję o rolowaniu długu w 2013 roku na kwotę 5,5 miliona zł.
27 XI 2013r. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej radni ocenili wykonanie budżetu za trzy kwartały roku 2013, analizowali wydatki Starostwa, ocenili stopień realizacji zadań priorytetowych oraz zadłużenie Powiatu, opiniowali projekt budżetu na 2014 rok.
25 XI 2013r. Na posiedzeniu Komisji Edukacji opiniowano projekt budżetu na 2014 rok.
31 X 2013r. Na sesji radni zapoznali się ze stanem realizacji zadań oświatowych przez samorząd powiatowy oraz zapoznali się ze stanem dróg w Powiecie Ełckim.
30 X 2013r. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej oceniono proces utrzymania, remontów i modernizacji dróg.
28 X 2013r. Na posiedzeniu komisji edukacji radni zapoznali się z realizacją zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 i dyskutowano o perspektywach reorganizacji szkolnictwa powiatowego.
26 IX 2013r. Odbyła się sesja rady powiatu ełckiego, na której dyskutowano nad powołaniem fundacji technologicznej.
25 IX 2013r. Obradowała komisja budżetu, na której podsumowano działania samorządu na rzecz przedsiębiorczości.
23 IX 2013r. Obradowała komisja edukacji, na której przeprowadzono analizę rekrutacji do szkół średnich.
29 VIII 2013r. Odbyła się sesja Rady Powiatu, na której utworzono Powiatowe Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne w Ełku.
27 VIII 2013r. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, na którym omówiono realizację budżetu w półroczu 2013 i priorytety na rok przyszly.
26 VIII 2013r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym omówiono założenia i priorytety do budżetu na 2014 rok.
20 VI 2013r. Odbyła się sesja Rady Powiatu, na której Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium.
19 VI 2013r. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, na którym omówiono wykonanie budżetu powiatu za rok 2012.
18 VI 2013r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym przeanalizowano wykorzystanie subwencji oświatowej w 2012 roku.
29 V 2013r. Odbyła się sesja Rady Powiatu, na której uroczyście odsłonięto herb powiatu.
28 V 2013r. Na posiedzeniu Komisji Edukacji radni zapoznali się z pracą Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.
Komisja Budżetu oceniła realizację priorytetów budżetowych przyjętych na rok 2013 i politykę kadrową w Starostwie Powiatowym.
9 V 2013r. Uczestniczyłem w debacie w Ełku z okazji Dnia Europejskiego.
25 IV 2013r. Na sesji Rady Powiatu wysłuchano informacji o bezpieczeństwie sanitarnym, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz na wniosek opozycji o sytuacji na składowisku odpadów w Prostkach.
24 IV 2013r. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, na którym omówiono realizację zamówień publicznych w roku 2012 oraz zapoznano się z wykonaniem i planami działań promocyjnych.
23 IV 2013r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym omówiono sprawę przygotowania do sezonu turystycznego w naszym Powiecie.
28 III 2013r. Odbyła się sesja Rady Powiatu, na której wysłuchano informacji Pana Starosty o utworzeniu "wysypiska" w Prostkach.
27 III 2013r. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, na którym oceniono realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz sytuacje na ełckim rynku pracy.
26 III 2013r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym zajmowano się realizacją inwestycji oświatowych.
28 II 2013r. Na sesji odbyła się dyskusja na temat reorganizacji oświaty powiatowej.
26 II 2013r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym zaopiniowano projekty uchwał o likwidacji szkół i powołaniu CKZ i U.
25 II 2013r. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, na którym oceniono realizację inwestycji i stan mienia powiatowego.
14 II 2013r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym wysłuchano informacji o dalszej restrukturyzacji szkolnictwa.
31 I 2013r. Odbyła się sesja Rady Powiatu, na której określono zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi.
30 I 2013r. Odbyło sie posiedzenie komisji budżetowej, na którym przyjęto plan pracy
29 I 2013r. Odbyła się komisja edukacji, na posiedzeniu przyjęto plan pracy na rok 2013.
Odbyła się sesja, na której dyskutowano o reformie szkolnictwa powiatowego.
14 I 2013r. Uczestniczyłem w debacie klimatycznej w Ełku.
2012
Data Forma aktywności
28 XII 2012r. Odbyła się sesja, na której przyjęto budżet na 2013 rok.
21 XII 2012r. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, na którym oceniono pozyskiwanie przez Powiat środków zewnętrznych i realizację inwestycji.
19 XII 2012r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym oceniono wydatkowanie środków pozyskanych na cele edukacyjne.
11 XII 2012r. Odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej, na którym dyskutowano na temat herbu i korzystania z logo Powiatu Ełckiego.
7 XII 2012r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetowej, na którym zaopiniowano budżet Powiatu Ełckiego na 2013 rok.
29 XI 2012r. Uczestniczyłem w sesji, na której postanowiono utworzyć środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej oraz przyjęto program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
20 XI 2012r. Przewodniczyłem posiedzeniu Komisji Statutowej, na którym omawiano projekt regulaminu Komisji rewizyjnej.
19 XI 2012r. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej, na którym opiniowano zmianę przeznaczenia rezerwy celowej na uzupełnienie funduszu płac w szkołach powiatowych.
25 X 2012r. Odbyła się sesja Rady Powiatu Ełckiego, na której radni zapoznali się z poziomem realizacji zadań oświatowych i planami inwestycyjnymi Powiatowego Zarządu Dróg na rok 2013.
24 X 2012r. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej, na którym omawiano sprawy związane z drogami powiatowymi i przedsiębiorczością.
23 X 2012r. Uczestniczyłem w posiedzeniu komisji edukacji, na którym podsumowano sezon turystyczny.
18 X 2012r. Uczestniczyłem w konferencji poświęconej budowie kanału łączącego Wielkie Jeziora Mazurskie z Pojezierzem Augustowskim.
16 X 2012r. Prowadziłem posiedzenie Komisji Statutowej, na którym rozpatrzono poprawki do Statutu Powiatu zgłoszone przez radnych i radców prawnych.
27 IX 2012r. Odbyła się sesja Rady Powiatu, na której wysłuchano informacji o funkcjonowaniu szpitala miejskiego.
26 IX 2012r. Na Komisji Budżetowej oceniono realizację zadań Powiatu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.
25 IX 2012r. Na posiedzeniu Komisji Edukacji zajmowano się oceną rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
18 IX 2012r. Komisja Statutowa przyjęła projekt uchwały o nowelizacji Statutu Powiatu Ełckiego w sprawie inicjatywy uchwałodawczej. Zmiana następuje na wniosek Wojewody Warmińsko - Mazurskiego.
6 IX 2012r. Spotkała się Komisja Statutowa w celu przyjęcia planu pracy.
30 VIII 2012r. Na sesji Rady Powiatu przyjęto program rozwoju rodzin zastępczych w Powiecie Ełckim.
29 VIII 2012r. Komisja Budżetu oceniła jego wykonanie za I połowę roku 2012.
28 VIII 2012r. Komisja Edukacji przyjęła priorytet do budżetu na rok 2013 - kontynuacje reformy szkolnictwa powiatowego.
12 VII 2012r. Uczestniczyłem w konferencji poświęconej opracowaniu koncepcji budowy kanału Wielkie Jeziora Mazurskie - Pojezierze Ełckie.
28 VI 2012r. Na sesji Rady Powiatu głosowałem przeciwko udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Ełckiego ze względu na rosnące zadłużenie Powiatu i wzrost wydatków na Starostwo Powiatowe.
27 VI 2012r. Komisja Budżetu przeprowadziła analizę wykorzystania budżetu Powiatu Ełckiego w roku 2011.
26 VI 2012r. Na posiedzeniu Komisji Edukacji sprawdzano wykorzystanie subwencji oświatowej otrzymywanej przez Powiat Ełcki.
25 VI 2012r. Uczestniczyłem w uroczystej gali z okazji otwarcia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach.
Odbyła się sesja Rady Powiatu Ełckiego, na której radni wysłuchali informacji o realizacji zadań oświatowych oraz o stanie dróg powiatowych.
31 V 2012r. Sesja Rady Powiatu wysłuchała informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowej Komendy Policji Państwowej na temat bezpieczeństwa w Powiecie Ełckim.
30 V 2012r. Komisja Budżetu oceniła poziom zadłużenia Powiatu Ełckiego.
29 V 2012r. Komisja Edukacji oceniła działalność Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku.
8 V 2012r. Uczestniczyłem w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w Ełku.
27 IV 2012r. Uczestniczyłem w oddaniu do użytku części rekreacyjnej Stadionu Miejskiego w Ełku.
26 IV 2012r. Na sesji Rady Powiatu radni wysłuchali informacji o stanie sanitarnym Powiatu Ełckiego.
25 IV 2012r. Na posiedzeniu Komisji Budżetu radni ocenili funkcjonowanie zamówień publicznych w Powiecie Ełckim.
24 IV 2012r. Komisja Edukacji oceniła przygotowanie Powiatu Ełckiego do sezonu turystycznego.
29 III 2012r. Rada Powiatu na sesji zapoznała się ze stanem bezrobocia w Powiecie Ełckim.
28 III 2012r. Komisja Budżetu oceniła stan ełckiego rynku pracy.
27 III 2012r. Na posiedzeniu Komisji Edukacji oceniono realizację inwestycji oświatowych.
21 III 2012r. Uczestniczyłem w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w sprawie strategii rozwoju Powiatu Ełckiego.
28 II 2012r. Na sesji Rady Powiatu przy moim sprzeciwie podjęto decyzję o likwidacji Zespołu Szkół Nr 3 w Ełku.
22 II 2012r. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej kontrolowano przygotowanie Powiatu do realizacji inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku 2012.
21 II 2012r. Na Komisji Edukacji dyskutowano na temat racjonalizacji sieci szkół ponad-gimnazjalnych, sprzeciwiłem się likwidacji Zespołu Szkół Nr 3 w Ełku.
26 I 2012r. Na sesji Rady Powiatu uchwalono plan pracy na bieżący rok.
25 I 2012r. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej uchwalono plan pracy na bieżący rok.
24 I 2012r. Na posiedzeniu Komisji Edukacji przyjęto plan pracy na rok 2012 i rozważano uchwały dotyczące zmian w ełckich szkołach powiatowych.
17 I 2012r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym dyskutowano nad projektem racjonalizacji sieci szkół prowadzonych przez Powiat Ełcki.
10 I 2012r. Uczestniczyłem w spotkaniu rodziców, uczniów
i pracowników Zespołu Szkół Nr 3 w Ełku poświęconym zmianom zaproponowanym przez Zarząd Powiatu Ełckiego
w funkcjonowaniu placówki.
  do góry
2011
Data Forma aktywności
29 XII 2011r. Uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu, na której rozpatrzono budżet powiatu na rok 2012.
29 XII 2011r. Uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu, na której rozpatrzono budżet powiatu na rok 2012.
28 XII 2011r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetu, na którym oceniono pozyskanie środków zewnetrznych do budżetu powiatu w roku 2011.
22 XII 2011r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji, na którym oceniono wykorzystanie środków pozyskanych do budżetu powiatu na cele edukacyjne w roku 2011.
20 XII 2011r. Uczestniczyłem w uroczystym otwarciu kompleksu boisk sportowych z lodowiskiem przy Zespole Szkół Nr 6 w Ełku.
16 XII 2011r. Uczestniczyłem w obchodach dziesięciolecia powstania Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
14 XII 2011r. Uczestniczyłem w konferencji "Przesłanki rozwoju szkół prowadzonych przez Powiat Ełcki".
07 XII 2011r. Brałem udział w posiedzeniu Komisji Budżetu, na którym został zaopiniowany budżet powiatu na rok 2012.
05 XII 2011r. Brałem udział w posiedzeniu w Komisji Edukacji, na którym został zaopiniowany budżet powiatu na rok 2012.
05 XII 2011r. Uczestniczyłem w uroczystości otwarcia nowego internatu przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ełku.
24 XI 2011r. Na sesji Rady Powiatu przedstawiono stan środowiska naturalnego na terenie Powiatu Ełckiego i omówiono współpracę z sektorem pozarządowym.
23 XI 2011r. Na posiedzeniu Komisji Budżetu zaopiniowano przebieg realizacji budżetu powiatu w roku 2011.
21 XI 2011r. Odbyła się Komisja Edukacji, na której omówiono wysokość wynagrodzeń administracji i obsługi w placówkach oświatowych.
27 X 2011r. Uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu, na której podsumowano realizację zadań oświatowych Powiatu Ełckiego w roku szkolnym 2010/2011 i oceniono stan dróg powiatowych.
26 X 2011r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetowej, na którym oceniono działania związane z rozwojem przedsiębiorczości i stan dróg powiatowych.
25 X 2011r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji, na którym podsumowano realizację zadań oświatowych Powiatu Ełckiego w roku szkolnym 2010/2011 i sezon turystyczny.
18 X 2011r. Uczestniczyłem w uroczystości nadania Honorowego Obywatelstwa Ełku pisarzowi S. Lenzowi.
07 X 2011r. Uczestniczyłem w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania filia w Ełku.
04 X 2011r. Uczestniczyłem w uroczystej Gali Białej Lilii.
01 X 2011r. Uczestniczyłem w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Centrum Studiów Bałtyckich Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Ełku.
29 IX 2011r. Uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu, na której zadałem panu Staroście pytania dotyczące prowadzenia zakazanej prawem kampanii wyborczej na stronie Starostwa Powiatowego w Ełku, ustawienia "pomnika" obok mostu, losu biblioteki pedagogicznej w Ełku oraz wzrostu zatrudnienia w kierowanym przez niego urzędzie. Pan Starosta wziął na siebie odpowiedzialność za prowadzenie kampanii i ustawienie "pomnika". Koszty jego ustawienia oszacował na 3 do 4 tysięcy. Zaznaczył, że "pomnik" trzeba było rozebrać, bo na jego postawienie nie było zgody Urzędu Miasta w Ełku.
28 IX 2011r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetu, na którym analizowano możliwości ograniczenia zadłużenia powiatu.
27 IX 2011r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji, na którym analizowano rekrutację do szkół średnich na rok szkolny 2011/2012.
26 IX 2011r. Uczestniczyłem w konwencji wyborczej kandydata na Senatora - Piotra Gajewskiego.
21 IX 2011r. Uczestniczyłem w uroczystości otwarcia infrastruktury wzdłuż Szlaku Tatarskiego.
10 IX 2011r. Uczestniczyłem w uroczystości poświęconej ofiarom II wojny światowej w Prostkach.
07 IX 2011r. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego ustalono priorytety do budżetu Powiatu Ełckiego na 2012 rok.
01 IX 2011r. Uczestniczyłem w ełckich obchodach wybuchu II wojny światowej.
25 VIII 2011r. Uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu Ełckiego, na ktorej podjeto uchwały w sprawie organizacji wychowania przedszkolnego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
24 VIII 2011r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetu, na którym oceniono realizację budżetu za I połowę 2011 roku.
23 VIII 2011r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji, na którym określono priorytety do budżetu powiatu na rok 2012.
15 VIII 2011r. Uczestniczyłem w ełckich obchodach 91 rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami i Dnia Wojska Polskiego.
14 VIII 2011r. Uczestniczyłem w podsumowaniu programu Platforma Współpracy EGO SA - rozwój turystyki w Polsce Północno - Wschodniej.
04 VIII 2011r. Uczestniczyłem w nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu poświęconej pozyskiwaniu środków unijnych.
01 VII 2011r. Uczestniczyłem w otwarciu III Konferencji Naukowej Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku.
30 VI 2011r. Odbyła się sesja Rady Powiatu Ełckiego poświęcona głównie udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2010.
29 VI 2011r. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, na którym oceniono realizację planów finansowych przez Powiatowy Zarząd Dróg i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
28 VI 2011r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji, która zajmowała się budową stadionu przy Zespole Szkół Nr 1 w Ełku.
31 V 2011r. Uczestniczyłem w sesji Rady Powiatu, która odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Policji w Ełku. W czasie posiedzenia radni uchwalili nowy Statut Powiatu Ełckiego i wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu (Straż Pożarna i Policja).
30 V 2011r. Uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Edukacji, na którym zapoznano się z realizacją inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym i w Komisji Budżetowej, na którym oceniono wykonanie budżetu w I kwartale 2011 roku.
27 V 2011r. Kierowałem posiedzeniem Komisji Statutowej.
05 V 2011r. Uczestniczyłem w rozszerzonym posiedzeniu Zarządu Mazurskiego Towarzystwa Naukowego, na którym odbyła się promocja "Rocznika Ełckiego 2010 t. VII".
28 IV 2011r. Na sesji Rady Powiatu przedstawiałem projekt nowego Statutu. Radni wysłuchali informacji o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii i Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz zmienili regulamin nagrody "Ełckiego Bociana".
27 IV 2011r. Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oceniono realizację inwestycji realizowanych w roku 2010.
26 IV 2011r. Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zapoznano się z przygotowaniem do rozpoczęcia sezonu turystycznego i wykorzystaniem subwencji oświatowej w roku 2010.
19 IV 2011r. Komisja Statutowa przygotowała projekt Statutu Powiatu, który zostanie zaprezentowany na sesji. Kontynuowano prace nad projektem herbu.
8-9 IV 2011r. Uczestniczyłem w otwarciu wystawy w Ełckim Centrum Kultury i w uroczystej mszy świętej w ełckiej Katedrze z okazji pierwszej rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.
31 III 2011r. Odbyła się sesja Rady Powiatu, na której zapoznano się z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, z pracą Straży Rybackiej, z sytuacją na rynku pracy.
30 III 2011r. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, gdzie zapoznano się z sytuacją na rynku pracy w Powiecie Ełckim.
29 III 2011r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym radni zapoznali się z pracą Zespołu Szkół Nr 5 w Ełku i realizacją inwestycji oświatowych.
29 III 2011r. Komisja Statutowa pracowała nad nowelizacją Statutu oraz herbem i flagą Powiatu Ełckiego.
25 III 2011r. Uczestniczyłem w otwarciu halii widowiskowo - sportowej
i konferencji w Starych Juchach.
15 III 2011r. Odbyła się sesja Rady Powiatu poświęcona nagłym zmianom budżetu.
24 II 2011r. Odbyła się sesja Rady Powiatu. Podjęto rekordową ilość uchwał (25). Po gorących sporach uchwalono bardzo kontrowersyjną zmianę Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Na tej sesji stałem się radnym niezależnym.
23 II 2011r. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej, na którym przedstawiono informację o stanie dróg powiatowych i oceniono przygotowanie Powiatu do realizacji zadań inwestycyjnych w 2011 roku.
22 II 2011r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, na którym radni zapoznali się z informacją o planowanej sieci szkół i z planem naboru uczniów do szkół powiatowych na rok szkolny 2011/2012.
22 II 2011r. Odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej, na którym określono sposób pracy nad nowelizacją Statutu Powiatu.
23 I 2011r. Odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców, na którym otrzymałem Pamiątkowy Dyplom od Klubu UKS Rona.
20 I 2011r. Odbyła się Sesja Rady Powiatu, na której przyjęto budżet na 2011 rok. Złożyłem wniosek do Komisji Rewizyjnej i zapytanie do Zarządu w sprawie wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Starosty. Zostałem powołany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Statutowej.
20 I 2011r. Odbyła się Sesja Rady Powiatu, na której przyjęto budżet na 2011 rok. Złożyłem wniosek do Komisji Rewizyjnej i zapytanie do Zarządu w sprawie wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop Starosty. Zostałem powołany na stanowisko Przewodniczącego Komisji Statutowej.
19 I 2011r. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, na której zaopiniowano projekt budżetu powiatu na 2011 rok.
18 I 2011r. Odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, na której zaopiniowano projekt budżetu powiatu na 2011 rok. Zaproponowałem rezygnację z inwestycji "Budowa dziennego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - kwota 1 440 tysięcy zł (brak zgody wojewody na jego działalność i wyposażenie) i przesuniecie tych środków na dokończenie remontu internatu w Zespole Szkół Nr 6 w Ełku
  do góry
2010
Data Forma aktywności
30 XII 2010r. Na Sesji Rady Powiatu został zaprezentowany projekt budżetu na 2011 rok - zglosiłem trzy wnioski: prosbę o informację na temat wyemitowanych do tej pory obligacji powiatowych, przedstawienie wykazu nieruchomosci przeznaczonych do prywatyzacji i przygotowanie materiału pokazujacego budżety poszczegolnych zespołów szkół. Ustalono sklady stałych komisji Rady Powiatu - bedę pracował w Komisji Budżetowej i Edukacyjnej. Na mój wniosek ustalono stałe terminy posiedzeń Komisji i sesji Rady Powiatu oraz na nastepnej sesji zostanie powołana Komisja Statutowa
13,22 XII 2010r. Na pierwszych sesjach Rada Powiatu wybrała Przewodniczącego, Starostę i Zarząd Powiatu.
  do góry
 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski