strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Platforma obywatelska
O Platformie
Program
Artykuły
Informacje
Blog
Działalność
Publikacje
Logo PO
Program wyborczy Platformy Obywatelskiej w Ełku
"PO stronie Ełku"


Wstęp

Platforma Obywatelska na Ziemi Ełckiej zobowiązuje się dążyć do:

Utrzymania partnerskiej współpracy między samorządem miejskim
i powiatowym -
przede wszystkim w oświacie, służbie zdrowia i utrzymaniu dróg.

Wspierania przedsiębiorczości - przyjazna przedsiębiorcom polityka w dziedzinie podatków lokalnych, ograniczenie biurokracji, stworzenie systemu zachęt do inwestowania w Ełku, więcej środków na inwestycje samorządowe (pozyskiwanie środków zewnętrznych).
Pomoc prawna osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Ograniczenia bezrobocia - popieranie przedsiębiorczości jako sposobu na tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie aktywnych form ograniczania bezrobocia i zatrudniania absolwentów. Realizacja zasady: przynajmniej jedna osoba w rodzinie ma pracę. Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez organizowanie prac publicznych. Kapitał, jakim dysponuje Ziemia Ełcka powinien zostać zorganizowany i uruchomiony, trzeba realizować taki program gospodarczy, który da szansę powodzenia na miarę zdolności i pracowitości obywateli. Kształcenie dorosłych. Samorząd powinien wspierać rozwiązywanie kwestii społecznych. Pozyskanie do Ełku inwestora strategicznego złagodzi problem bezrobocia.

Poprawy bezpieczeństwa - więcej patroli policji w miejscach niebezpiecznych. Przeciwdziałanie przemocy w szkołach. Walka z narkomanią i alkoholizmem. Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i Ełckim Centrum Kultury. Poprawa stanu opieki przedszkolnej. Lepsze wyposażenie policji i staży pożarnej.

Poprawy stanu dróg - dokończenie budowy ełckiej obwodnicy. Tworzenie nowych parkingów. Więcej dróg na istniejących osiedlach. Systematyczna poprawa nawierzchni dróg na terenie miasta i powiatu oraz wymiana zniszczonych chodników. Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej. Dokończenie zagospodarowania brzegów jeziora i dążenie do jego przejęcia przez samorząd miejski. Potrzebna jest całkowita zmiana organizacji ruchu drogowego między ulicami Mickiewicza, Kościuszki oraz Wojska Polskiego i Dąbrowskiego. Nowa organizacja ruchu powinna zostać zaprojektowana po wnikliwych badaniach, obserwacjach i dyskusji.

Rozwijania nowoczesnej edukacji - położenie nacisku na nauczanie języków obcych i informatyki w ełckich szkołach. Jeden prężny ośrodek doskonalenia nauczycieli Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

Promowania sportu i kultury fizycznej - Uczniowskie klub sportowy i klasy sportowe w każdej szkole. Wspieranie klubów sportowych. Stworzenie parku dla młodzieży. Rozwój sportów wodnych w oparciu o Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Pływalnię. Modernizacja obiektów sportowych istniejących przy szkołach. W przyszłości budowa w Ełku nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej.

Popierania lokalnych inicjatyw kulturalnych - wspieranie ełckich stowarzyszeń kulturalnych. Przywrócenie ECK roli lokalnego centrum kultury. Powołanie w Ełku szkoły muzycznej II stopnia w ramach szkoły artystycznej, promowanie młodzieży uzdolnionej artystycznie. Zorganizowanie imprezy kulturalnej o zasięgu ogólnopolskim. Zagospodarowanie zamku.
Wykorzystania szansy, jaką stwarza integracja europejska - przygotowanie programów i środków finansowych, które pozwolą pozyskiwać fundusze europejskie. Wymiana kulturalna i młodzieżowa.

Wspierania najbardziej potrzebujących - pomoc rodzinom wielodzietnym i niepełnym, osobom starszym. Stypendia dla zdolnych uczniów z ubogich rodzin. Rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem. Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych. Przeprowadzenie uwłaszczenia lokatorów mieszkań komunalnych na korzystnych dla nich warunkach.

Rozwijania Ełku jako miasta ekologicznego - odpowiednia gospodarka odpadami i modernizacja wysypiska, doprowadzenie do segregacji śmieci. Tworzenie turystycznych tras rowerowych. Edukacja ekologiczna w szkołach. Dalsza poprawa stanu wód jeziora.

Do góry

1.Wartości

Władza samorządowa pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej. Najważniejszy jest człowiek oraz realizacja konstytucyjnych zasad solidarności i pomocniczości. Tylko dzięki silnym więzom rodzinnym można z pokolenia na pokolenie przekazywać postawy, które umożliwiają funkcjonowanie konkurencyjnej gospodarki i zdrowej demokracji. Administracja nie może się rozrastać ponad miarę i powinna służyć potrzebom ludzi. Ludzie zaś muszą być odpowiedzialni za to, co robią ze swoim życiem, a zarazem troszczyć się o los swoich współobywateli. Społeczeństwo i gospodarka muszą wynagradzać inicjatywę i zasługi. Dzięki temu każde kolejne pokolenie będzie mogło żyć lepiej niż poprzednie. Bez oparcia systemu wartości na chrześcijańskim dekalogu trudno byłoby realizować ideę społeczeństwa obywatelskiego. Rolą władzy samorządowej jest pobudzanie aktywności społecznej, pomaganie ale nie wyręczanie. Władza nie jest sama dla siebie, ale dla ogółu obywateli. Zatem w jej szeregach, zamiast "swoich", muszą być najlepsi.

Inicjatywa

Inicjatywa jest motorem nowoczesnego społeczeństwa. Bez niej nie ma postępu i "małej ojczyzny". Jednym z najważniejszych zadań jest właśnie rozniecanie iskierek inicjatyw i stwarzanie warunków dla ich realizacji. Żadne dziecko i student nie powinny dziedziczyć biedy i bezradności dlatego, że urodzili się i wychowali w słabiej rozwiniętym regionie. Zrobimy wszystko, by ułatwić mieszkańcom inicjatywy obywatelskie, a przedsiębiorcom - otwieranie nowych firm i tworzenie nowych miejsc pracy. Oprócz uregulowań na szczeblu centralnym samorząd może zoptymalizować podatki i opłaty, przyciągać inwestorów zewnętrznych, wspierać podejmowanie samo-zatrudniania, przełamywać bariery natury administracyjnej, wspierać ducha inicjatywy małych i średnich przedsiębiorstw, tworzyć fundusz poręczeń kredytowych, stymulować popyt realizowanymi inwestycjami publicznymi. Polityka gospodarcza powinna wspierać ludzkie inicjatywy, a nie niweczyć je. Prawdziwym i trwałym rozwiązaniem nie jest inicjatywa państwowa, czy samorządowa, ale właśnie inicjatywa obywatelska. Dzięki niej osiągniemy wyższą świadomość społeczną i wyższe tempo wzrostu gospodarczego. Wierzymy, że można wytworzyć u nas etykę publiczną, która wyniesie tych, którzy są liderami w szkołach, środowiskach młodzieżowych, (np. młodzieżowa rada miasta lub powiatu), kulturze, biznesie, życiu społecznym na piedestał samorządowych (może narodowych) bohaterów i patriotów. Ci, którzy podejmą ryzyko nie mogą mieć gwarancji sukcesu, ale zasługują na pomoc, która pobudzi ich kreatywność i odwagę. Nasza wizja samorządu jawi się zatem nie tylko jako lokalna administracja, ale przede wszystkim jako współorganizator i "sponsor" oddolnych inicjatyw.

Jednostka ważniejsza niż samorząd i państwo

Bóg obdarzył prawami człowieka a nie samorząd i państwo. Korporacje publiczne wymyślone przez człowieka istnieją tylko po to, by służyć wspólnej woli swoich obywateli. Dlatego demokracja i wolny rynek są podstawą nie tylko postępu, lecz także godności. Władza musi ułatwiać, a nie utrudniać życie obywatelowi. Kto o tym zapomina, szybko traci swoją legitymację. Przeto administracja samorządowa będzie życzliwa dla obywateli, skutecznie realizując zasadę pomocniczości. Urzędnicy zaś będą mieli szansę i obowiązek uczciwej i zaszczytnej służby publicznej.

Odpowiedzialność

Każdy obywatel ma określone obowiązki. W życiu liczą się nie tylko walka o przeżycie i sukces jednostki. Swoją wartość ma współczucie i solidarność. Jako obywatele musimy rozwiązywać własne problemy, ale też wspierać innych. Klasyczna idea samorządu opiera się na wyzwoleniu energii tkwiącej w obywatelach "małej ojczyzny" i poczuciu odpowiedzialności. By to rozwijać potrzebne są zachęty do kreowania aktywności lokalnej, poczucie odpowiedzialności, pobudzenia organizacji pozarządowych. W przyszłości sektor organizacji działających bez zysku może odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów społecznych, np. dostarczać żywność potrzebującym, pielęgnować chorych i niedołężnych, uczyć dzieci, dbać o czystość środowiska. Możemy zrobić znacznie więcej, by się tego nauczyć.

Rodzina

Ani demokracja, ani gospodarka wolnorynkowa nie powiodą się bez wartości, które nabywamy w rodzinie - poświęcenia, bezinteresowności, współpracy, poczucia wspólnoty i troski o innych. Wychowanie w rodzinie nigdy nie jest łatwe. Lecz dziś utrzymanie więzi rodzinnych wymaga stawienia czoła nowym wyzwaniom. Troską samorządu powinno być pielęgnowanie wartości związanych z rodziną. Siła gospodarki, siła wspólnoty samorządowej nigdy nie będzie duża, jeśli będzie wynikała ze słabości polskiej rodziny.

Dobro wspólne

Do 1989 roku my obywatele dystansowaliśmy się od rządzących, bo nie byli oni wybierani w sposób demokratyczny. Ukształtowała się wówczas alienacja społeczności do spraw publicznych. Rządzący to byli "oni", a "my" - to ci rządzeni. Dziś jest naprawdę inaczej. Samorząd jest lokalną wspólnotą wszystkich mieszkańców, którzy oddając swój głos w wyborach decydują o kształcie i perspektywach rozwoju swojego dobra wspólnego. Samorząd ma osobowość prawną, dysponuje majątkiem komunalnym, jest "własnością" wszystkich mieszkańców i ma dużą autonomię w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu rozwoju. Istnieje naturalny związek między interesami indywidualnymi, a interesem grupowym samorządu. Utrwalenie tej świadomości jest szansą na zmianę mentalności i wrażliwości społecznej oraz podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego.

Do góry

2.Strategia dla rozwoju

Aby celowo i sprawnie zarządzać trzeba mieć dobre instrumenty i kompetentnych ludzi. W czasie polskich starań o wejście do Unii Europejskiej szanse naszego samorządu tkwią w pozyskaniu jak największych środków dla wyrównania szans rozwojowych i zmniejszenia poziomu bezrobocia. Zasadniczym narzędziem zarządzania jest strategia rozwoju. W naszym przekonaniu winien to być rozwój zrównoważony, a więc zgodnie z naturą, środowiskiem; dający możliwość optymalnego zatrudnienia i realizacji usług niezbędnych dla lokalnej społeczności. Ełk jawi się w naszej wizji ważnym ośrodkiem sub -regionalnym o charakterze ponad-powiatowym, ładną stolicą Mazur, miastem czystym, ekologicznym, atrakcyjnym, rozwojowym, przyjaznym dla mieszkańców i przyjezdnych.

Współdziałanie z innymi samorządami

Znane powiedzenie twierdzi prawdziwie, że "zgoda buduje, a niezgoda rujnuje". Wysoko postawiony próg wartości inwestycji, które mogą być dofinansowane ze środków unijnych drastycznie limitują możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne przez pojedyncze samorządy. Zdarza się, że samorządowi trudno wyasygnować nawet 25 % wkładu własnego po to, aby doprowadzić do pozyskania pozostałych 75 % ze źródeł zewnętrznych. Dlatego wskazane jest połączenie wszystkich sił i interesów naszych samorządów w celu wyartykułowania najważniejszych wspólnych zadań tak, by pozyskać dla Ełku jak największe środki na inwestycje. Nowe inwestycje z pewnością ograniczą poziom bezrobocia. Bez autentycznego, szczerego współdziałania samorządów można nic nie osiągnąć. Sztandarowym przykładem wspólnej inwestycji gmin i powiatu pod kierownictwem miasta jest z pewnością wysypisko śmieci. Jest to strategiczne zadanie, na które jednak nie uda się pozyskać środków zewnętrznych, gdy będzie realizowane tylko przez jedną gminę i wyłącznie na jej potrzeby bez współdziałania z innymi samorządami. Jednocześnie mając na uwadze strategię rozwoju, ekologię i nowoczesne standardy w tym zakresie problem odpadów stałych w Ełku nie może dalej pozostawać bez załatwienia. Jest wiele innych obszarów do zagospodarowania razem przez lokalne wspólnoty samorządowe.

Polityka podatkowa

Omawiając w naszym programie politykę podatkową bierzemy pod uwagę projekty zmian w podatkach centralnych i lokalnych proponowane przez władze państwowe. Wysokie obciążenia fiskalne nie sprzyjają aktywności gospodarczej. Z inspiracji władz lokalnych administracja rządowa winna rozważyć zmniejszenie wszelkich obciążeń fiskalnych. Może to dotyczyć podatków centralnych, ale i tych, które zasilają budżet miasta, np. obniżenie stawek ryczałtu ewidencjonowanego, czy karty podatkowej. W zamian winno się rozszerzyć zakres przedmiotowy i podnieść limity uprawniające do opodatkowania w formie karty podatkowej (ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Można rozważać obniżenie stawek podatkowych w podatku od spadków i darowizn tej części przychodów, która będzie przeznaczona na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Opodatkowanie ryczałtowe można rozszerzyć na przedsiębiorców świadczących usługi pośrednictwa w handlu hurtowym, pośrednictwa finansowego, w zakresie edukacji oraz usługi świadczone przez przedstawicieli wolnych zawodów. Opodatkowanie w formie karty podatkowej należy umożliwić lekarzom, dentystom, pielęgniarkom, technikom medycznym i przedsiębiorcom handlującym artykułami nie-żywnościowymi. Nie bez znaczenia są także uproszczenia we wpłacaniu zaliczek na podatek dochodowy, składaniu deklaracji podatkowych i zwiększenie odpisu amortyzacyjnego w pierwszym roku podatkowym. Decyzją władz samorządu można optymalizować podatki i opłaty lokalne. W imię nawet przejściowego spadku dochodów podatkowych warto pokusić się o zmniejszenie stawek podatkowych i opłat tak, by przedsiębiorcy i nowe podmioty czuli się zachęceni do zwiększenia aktywności gospodarczej. W konsekwencji, w dłuższym horyzoncie czasowym zwiększona ilość podatników dostarczy z pewnością większą wartość dochodów podatkowych niż przed zmianą. Jako zasadę należy przyjąć zwolnienia, czy ulgi podatkowe w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej przez nowoutworzone podmioty. Jest to jeden z wielu elementów strategii dla zmniejszanie bezrobocia i rozwijania lokalnej przedsiębiorczości.

Rozwój stymulowany budżetem

Jedną z klasycznych funkcji finansów publicznych jest stymulowanie rozwoju. W naszych warunkach gospodarczych funkcja stymulacyjna nabiera szczególnego znaczenia. Chodzi przede wszystkim o zintensyfikowanie inwestycji tak, by pobudzić lokalny rynek. Najpotrzebniejszymi zadaniami o charakterze inwestycyjnym są: wysypisko śmieci, budowa obwodnicy, hali sportowej, budownictwo mieszkaniowe, drogi i ulice na osiedlach o nieutwardzonych nawierzchniach, oczyszczalnia wód deszczowych i wiele innych. Środki własne samorządu wsparte dofinansowaniem zewnętrznym posłużą do rozruszania lokalnego rynku, a tym samym do wzrostu zatrudnienia. Strategia finansów lokalnych będzie zmierzać w kierunku rozszerzania frontu inwestycyjnego w oparciu o środki Unii Europejskiej i inne zasilenia zewnętrzne. Koniecznym wyzwaniem jest rozpoczęcie budowy tanich mieszkań o charakterze socjalnym. Miasto zajmie się innymi ważnymi inwestycjami, w tym także ulicami na osiedlach. Do rozkręcenia inwestycji zostaną wykorzystane wszystkie możliwe rozwiązania finansowe np. emisja obligacji albo system BOOS (zbuduj i prowadź). Trzeba dążyć do decentralizacja uprawnień i pieniędzy do samorządów. Pozyskanie inwestorów strategicznych do spółek komunalnych (modernizacja, zarządzanie, odciążenie budżetu). Zwiększenie dochodów budżetu: prywatyzacja zbędnego mienia, obligacje komunalne, pozyskiwanie funduszy europejskich.

Przede wszystkim przedsiębiorczość

Obecna sytuacja przedsiębiorstw jest zła i wymaga działań nadzwyczajnych. Konieczne jest działanie na rzecz likwidacji barier biurokratycznych oraz wprowadzenie zachęt finansowych. Wskazane są ułatwienia dla przedsięwzięć w sektorze wytwórczym i usługowym. Nowe regulacje winny dotyczyć procesu rejestracji, prowadzenia działalności, uproszczenia rozliczeń ubezpieczeniowych, podatkowych, a także sprawozdawczości i kontroli ze strony organów zewnętrznych. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność powinien odwiedzić rejestr sądowy lub organ ewidencyjny tylko raz, zaś te organy same poprowadzą dalszy tok postępowania. Winna się zmniejszyć liczba wymaganych deklaracji i sprawozdań oraz kontroli. Uzyskane dzięki temu oszczędności winny zasilić działania na rzecz rozwoju. Działania samorządu będą zmierzać w kierunku pobudzania aktywności obywateli do podejmowania działalności gospodarczej, zakładania podmiotów o charakterze gospodarczym, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni. Będzie premiowana aktywność obywatelska, a nie bezczynność. Ulice osiedlowe będą realizowane przy zaangażowaniu mieszkańców i z wykorzystaniem robót publicznych. Można sobie wyobrazić, że realizacji inwestycji podejmie się stowarzyszenie mieszkańców, które zaangażuje środki własne swoich członków, fachowców w ramach robót publicznych spośród osób pozostających bez pracy (pod najlepszym nadzorem stowarzyszenia) i wykorzysta środki finansowe wyasygnowane przez miasto. Inicjatywa zaowocuje oddaniem do użytku nowych ulic, zwiększeniem miejsc pracy i aktywizacją lokalnego środowiska. Miasto zainicjuje utworzenie wspólnego funduszu poręczeń kredytowych adresowanego do małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z pomysłów może być utworzenie podmiotu (fundacji), której zadaniem będzie doradztwo w zakresie przemian w służbie zdrowia i usługach finansowych adresowanych do innych samorządów. Każdy pomysł na tworzenie nowych miejsc pracy w Ełku będzie mile widziany. Lokalne bariery administracyjne będą rozwiązywane przy pomocy pracowników urzędu miasta. Samorząd wypełnia wszakże pomocniczą rolę wobec swoich mieszkańców.

Czynniki miastotwórcze

Miasto aspirujące do roli autentycznej stolicy regionu uwzględni w swoich planach rozwoju takie zmiany, które przyczynią się do wykreowania niekwestionowanej wiodącej pozycji. Będziemy zabiegać o utworzenie instytucji publicznych o charakterze ponad-powiatowym, np. sądu okręgowego, szkoły artystycznej, w tym szkoły muzycznej II stopnia, szpitala wojennego. Nie bez znaczenia będą zachęty do rozwijania ośrodka akademickiego, rozbudowy bazy hotelowej, pensjonatów ze szczególnym uwzględnieniem uroku miasta z jeziorem w centrum. O walorach miasta decyduje także obecność uznanych (niekoniecznie obcych) przedstawicieli szybkiej gastronomii, stacji paliw, czy handlu detalicznego. Dzięki temu odwiedzinami w naszym mieście będą zainteresowani obywatele spoza naszego powiatu, a to spowoduje wzrost obrotów handlowych, zwiększenie wpływów podatkowych, zwiększenie atrakcyjności miasta i zmniejszenie bezrobocia. Przy okazji zwiększy się zapotrzebowanie na inne usługi, oferowane np. przez pływalnię miejską, instytucje kulturalne, czy bary lub restauracje. Poza centrum handlowym Ełk ma szansę odgrywać także większą rolę w zakresie turystyki, kultury, sportu i usług. Wystarczy dostrzegać i subtelnie wspierać pojawiające się inicjatywy. Stolica Mazur czyli ośrodek, który wpływa na rozwój regionu. Imprezy kulturalne, sportowe, gospodarcze (np. sympozjum naukowe) o charakterze ogólnopolskim. Wszak stolica to ośrodek administracyjny, społeczny, gospodarczy, kulturalny, naukowy i polityczny danego obszaru, regiony czy państwa. Jeśli w przyszłości mieszkańcy zadbają o rozwój społeczny, gospodarczy, kulturalny i naukowy naszego miasta to Ełk zyska szansę stać się prawdziwą stolicą Mazur.

Do góry

3.Przyjazny samorząd

Obywatele nie są petentami samorządu. Odwrotnie, to władza samorządowa pełni służebną rolę wobec obywateli. Administracja musi wyzbyć się negatywnych nawyków biurokracji i wprowadzić więcej jawności. Podejmowane działania będą konsultowane społecznie, a jawność stanie się absolutnym priorytetem. Przebudujemy nasz samorząd na przyjazny obywatelom. Skupimy uwagę na rozszerzaniu horyzontów młodzieży i inspirowaniu do zdobywania Polski, Europy, świata. Dużą wagę przypiszemy inicjatywom obywatelskim, budującym naszą "małą ojczyznę", wzmocnieniu roli organizacji pozarządowych i wolontariatu w realizacji zadań lokalnych we współpracy z samorządem.

Bez polityki

Głównymi zadaniami samorządu, poza działaniami prorozwojowymi, są usługi komunalne, oświata, opieka społeczna, ład przestrzenny, kultura i zaspokajanie innych potrzeb wspólnoty lokalnej. Realizacja tych zadań nie wymaga ingerencji polityki. Nasza władza będzie miała charakter obywatelski, nie partyjny. Jej podstawą będą fachowcy w określonych branżach, o niekwestionowanych kompetencjach, rzetelni, aktywni, mający dokonania, popularni w środowisku lokalnym i ambitni. Podstawową zasadą wyłaniania kandydatów będą postępowania konkursowe. Młodzi, odważni, profesjonalni odnajdą w tym swoją szansę.

Różnorodność podmiotów

Usługi samorządowe mogą być realizowane przez różne podmioty, nie tylko budżetowe. Rolą samorządu jest zapewnienie ciągłości i (współ)finansowania) świadczonych usług. Wykonywanie zaś można powierzyć zarówno budżetowym, jak i pozabudżetowym podmiotom, powstałym w wyniku aktywności społecznej, np. stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom i innym organizacjom pozarządowym. Zaleta nowych propozycji tkwi w autentycznej aktywności, pasji działania i odbiurokratyzowaniu, czego przeważnie brakuje w tradycyjnych jednostkach budżetowych. Można sobie wyobrazić przedszkole prowadzone przez stowarzyszenie nauczycieli i rodziców bądź szkołę prowadzoną przez spółdzielnię założoną przez związki zawodowe, nauczycieli i rodziców. Choć na pierwszy rzut oka wygląda to nazbyt awangardowo, to jest przyszłością. Są pozytywne efekty takich działań w społecznościach państw o utrwalonej demokracji. Bez nowych propozycji będzie trudniej rozwiązywać nieznane dotychczas problemy. Jednak nic na siłę, propozycje formy organizacyjnej zgłoszą sami zainteresowani.

Oświata

Nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu nauczania języków obcych i informatyki we wszystkich typach szkół (odpowiednie wyposażenie pracowni językowych i komputerowych). Dobra znajomość tych dziedzin jest przepustką do godnego życia w przyszłości, pracy, awansu, zamożności. Stworzenie takich możliwości i warunków do poszerzania horyzontów młodym jest dla nas wyzwaniem, które zobowiązujemy się podjąć. Trzeba też dostrzec pozytywne efekty nauki praktycznych umiejętności radzenia sobie w życiu, np. przechodzenie dzieci przez przejścia dla pieszych, zasady ruchu drogowego, karta motorowerowa. W gimnazjach można wprowadzać elementy wiedzy o istocie wspólnoty lokalnej. Należy odpowiednio wykorzystać należące do miasta i powiatu obiekty oświatowe i poprawić stan techniczny obiektów szkolnych, w tym sal gimnastycznych. Trzeba zapewnić dalszy rozwój edukacji ekologicznej i szkolnictwa wyższego. Mazurskie Towarzystwo Naukowe jako centrum rozwoju badań naukowych. Wydanie monografii Ełku. Podsumowanie 15 lat samorządu na ziemi ełckiej. Jednolita sieć szkolna i rozwój filii uniwersytetu. Dążenie do zmiany zasad podziału subwencji oświatowej i odbiurokratyzowania edukacji Program pracy z trudną młodzieżą - osiedlowe centra młodzieżowe. Przekształcenie szkolnych obiektów sportowych w osiedlowe centra sportowe w oparciu o środki UE.

Opieka społeczna

Pomoc społeczna nie może mieć charakteru stałego i powszechnego. Pomagając wszystkim nie pomagamy nikomu. Pomoc będzie adresowana do najbardziej potrzebujących i będzie miała za cel autentyczne wsparcie trwałego wyswobodzenia się z trudnej sytuacji ekonomicznej. Jako zasadę przyjmiemy, że obywatele będą się utrzymywać dzięki swojej aktywności zawodowej i temu będą poświęcone ukierunkowane działania samorządu. Świadczenia społeczne o ciągłym charakterze prowadzą do trwałej apatii i eliminują aktywność. Zamierzamy to zmienić strukturalnie, ale dostrzegamy niemałe obszary biedy, gdzie trzeba udzielić istotnej pomocy. Opieka społeczna jest dużym polem do działania dla organizacji pozarządowych, społecznych, kościelnych, które niejednokrotnie znakomicie rozumieją konstytucyjną zasadę solidarności społecznej, czyli dobrowolne dzielenie się przez zamożnych częścią efektów swoich osiągnięć z osobami będącymi w potrzebie. Samorząd odegra w tych działaniach rolę skutecznego organizatora i współ-finansującego pomoc materialną.

Budownictwo mieszkaniowe

W ostatnich latach problemy braku mieszkań są może mniej wyraziste, ale występują. Samorząd nie będzie konkurował z komercyjnym budownictwem. Miasto jako właściciel sporej części substancji mieszkaniowej winno o nią dbać i podwyższać jej standard. Brakuje jednak w Ełku taniego budownictwa socjalnego i zastępczego. Tę lukę trzeba wypełnić.

Tereny wiejskie

Sytuacja terenów wiejskich Powiatu Ełckiego wymaga działań nadzwyczajnych, często wykraczających poza ustawowe obowiązki samorządu. Stworzenie systemu doradztwa wspierającego rolników przy przekształcaniu gospodarstw, dostarczającego informacji o możliwościach polskiego rolnika w Unii Europejskiej, udzielającego fachowych porad prawnych Wspieranie gmin w zakresie pomocy socjalnej dla najuboższych mieszkańców wsi i tworzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych na wsi. Rozszerzenie powiatowego systemu stypendialnego tak, by wspierał w szerszym zakresie naukę młodzieży wiejskiej w powiatowych szkołach ponad gimnazjalnych. Stworzenie systemu wspierania inwestycji proekologicznych na terenach wiejskich z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Przeznaczenie większych środków będących w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg na poprawę stanu dróg na terenach wiejskich. Należy w tym zakresie kontynuować współpracę z samorządami gminnymi.

Zdrowie

Organizowanie lecznictwa szpitalnego i specjalistycznego jest zadaniem o charakterze powiatowym. Miasto będzie pomagać w tworzeniu warunków do powołania w Ełku silnego centrum medycznego, tak aby mieszkańcy mieli dostęp do nowych sposobów leczenia. Lokalizacja naszego miasta sprzyja pozyskiwaniu pacjentów spoza Ziemi Ełckiej. Dzięki temu są szanse na podniesienie rangi szpitala do ponad-powiatowej.

Turystyka i rekreacja.

Rozwój Ełku jako miasta turystycznego - promocja miasta w Polsce i na świecie, kolej wąskotorowa i odpowiednie zagospodarowanie terenów na jej trasie, zapewnienie szybkiego połączenia miast EGO. Utworzenie miejskich terenów rekreacyjnych za jeziorem. Kanał łączący Pojezierze Ełckie z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi.

 

Do góry

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski