strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Publikacje
O Ełku
Historyczne
Pedagogiczne
Społeczno -
polityczne
Blog
Działalność
Logo PO Platforma obywatelska
Herb Ełku
Stanowisko Sejmiku Warmińsko - Mazurskiego
przyjęte dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie szans rozwojowych wschodniej części regionu Warmińsko - Mazurskiego

Władze samorządowe Województwa Warmińsko - Mazurskiego zobowiązują się wspierać:
A. Rozwiązania zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym i innych programach rozwojowych:

1. Realizację programu rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich.
2. W ramach Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami realizację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami.
3. Poprawę gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Ełk.
4. Stworzenie w ramach strategii budowy mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur dziewięciu obiektów we wschodniej części regionu.
5. Stworzenie w Ełku w oparciu o Zespół Szkół nr 6 bazy do szkolenia gastronomiczno - hotelarskiego w ramach programu rozwoju turystyki.
6. Tworzenie tras rowerowych we wschodniej części regionu.
7. Przebudowę północnego odcinka dróg wojewódzkich.
8. Dokończenie budowy obwodnicy Ełku (etap 3 i 4) w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65.
9. Budowę obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65.
10. Budowę obwodnicy Pisza w ciągu drogi krajowej nr 58 i 63.
11. Przebudowę drogi nr 16 na odcinku Olsztyn - Augustów.
12. Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - park" w Ełku.
13. Kompleksowe przygotowanie pod inwestycje terenów objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Ełk i Podstrefa Gołdap.
14. Promocję gospodarczą wschodniej części regionu.
15. Tworzenie szerokopasmowej sieci połączeń internetowych.
16. Tworzenie połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa.

B. Rozwiązania przyszłościowe, których przyjęcie będzie korzystne dla rozwoju wschodniej części regionu:

17. Przebieg drogi Via - Baltika w pobliżu Ełku oraz modernizacja dróg krajowych nr 63 i 65.
18. Przebieg drogi kolejowej Rail - Baltika przez Ełk z możliwością budowy odgałęzienia kolejowego do Gołdapi oraz odtworzenie lokalnych połączeń kolejowych.
19. Budowę kanałów: łączącego Wielkie Jeziora Mazurskie z Pojezierzem Ełckim, kanału stanowiącego pętlę wokół Wielkich Jezior Mazurskich (Turkło - Buwełno) oraz Pisa - Narew.
20. Tworzenie ośrodka badań regionalnych nad historią, kulturą i gospodarką Wschodnich Mazur w Ełku w oparciu o Centrum Studiów Bałtyckich Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Ełku i Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku.
21. Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Gołdapi. Rozwój walorów uzdrowiskowych Gołdapi i potencjału turystycznego Mazur Garbatych.

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski