strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Publikacje
O Ełku
Historyczne
Pedagogiczne
Społeczno -
polityczne
Blog
Działalność
Logo PO Platforma obywatelska
Herb Ełku
O Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

Ełk, 20 lutego 2006 roku

Szanowna redakcjo!

Dnia 16 lutego 2007 roku odbyło się w siedzibie Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ełku zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Wybrano nowe władze TPD w Ełku i dyskutowano o kondycji Towarzystwa w naszym mieście. Zaniepokojenie zebranych wywołało bardzo słabe zainteresowanie działalnością towarzystwa wśród lokalnej społeczności. Postanowiono pracą organizacji zainteresować media lokalne, władze samorządowe i środowiska pedagogiczne. Członkowie TPD w Ełku liczą, że po opisaniu dorobku i zadań Towarzystwa wzrośnie zaangażowanie w jego pracę na rzecz najmłodszych. Warto tu zaznaczyć, że w samym Ełku organizacja prowadzi trzy placówki działające na rzecz dzieci. 

Chciałbym w tym miejscu prosić o zmieszczenie tekstu sporządzonego na podstawie informacji zmieszczonych na stronie internetowej TPD.  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma 85 lat i jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci.

W ciągu dotychczasowej działalności ofiarnie i mądrze służyło dzieciom - przede wszystkim wymagającym ratunku i pomocy. Walczyło o dobro dzieci: osieroconych i zagrożonych sieroctwem, żyjących w skrajnej nędzy i poniżeniu, głodnych, żebrzących, bezdomnych, nieślubnych, wykorzystywanych, zaniedbanych edukacyjnie i wychowawczo, maltretowanych fizycznie i psychicznie, sprawiających trudności wychowawcze, wykolejonych, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych (od alkoholu, narkotyków i nikotyny), o złym stanie zdrowia i niepełnosprawnych.

Towarzystwo pomagało rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu ich obowiązków wobec dzieci. Posiada w tej działalności liczący się dorobek. Towarzystwo było i jest orędownikiem wszechstronnego rozwoju dzieci, wychowania ich na ludzi wrażliwych na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną, uspołecznionych, gospodarnych, pracowitych, tolerancyjnych, dobrze przygotowanych do życia w rodzinie i demokratycznym społeczeństwie. Swoje dotychczasowe osiągnięcia Towarzystwo zawdzięcza przede wszystkim swym członkom, działaczom, osobom bez reszty oddanym sprawom dzieci, których łączył, inspirował i mobilizował wspólny cel - dobro dzieci. Poza tym także temu, że to co robiło, odpowiadało zawsze najżywotniejszym potrzebom dzieci. Towarzystwo na swój znaczący współudział w rozwoju praw dziecka, w budzeniu powszechnej wrażliwości na jego zagrożenia, krzywdy i potrzeby. Hasło Towarzystwa "Wszystkie dzieci są nasze", spopularyzowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka (Święta Dziecka), którego było przez wiele lat głównym inicjatorem i organizatorem, już na trwałe zagościło w społecznej świadomości. Korzystają na tym dzieci.

Wszystkich tych, którym w Ełku los dzieci nie jest obojętny, zapraszam do współpracy z naszym Towarzystwem. (Ełk, ul. Małeckich 3 lub ul. Piękna 2, telefon 087 610 30 26).

Wiceprezes TPD w Ełku
Andrzej Zdanowski

 

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski