strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Publikacje
O Ełku
Historyczne
Pedagogiczne
Społeczno -
polityczne
Blog
Działalność
Logo PO Platforma obywatelska
Pióro
Uwagi na temat zmian w organizacji zarządzania szkołami w mieście Ełk

 

 1. Należy zreorganizować pracę Wydziału Edukacji i wzmocnić go kadrowo. Należy poprać obieg dokumentów pomiędzy szkołami i Urzędem Miasta. O wszelkich zmianach w budżetach szkół dyrektorzy powinni być informowani w formie pisemnej. Podstawowe dokumenty związane z funkcjonowaniem szkół (arkusze organizacyjne i aneksy do nich) powinny wracać do szkoły w ciągu 30 dni.

 

Zastępca Prezydenta

Wydział Edukacji Urzędu Miasta

Sekretariat (1)

Naczelnik Wydziału Edukacji

Zespoły

Finansowy (2)

Organizacyjny (2)

Inwestycyjny (2)

planowanie i realizacja budżetów szkół, analizy finansowe, współpraca z księgowymi jednostek organizacyjnych.

arkusze organizacyjne i aneksy do nich, zajęcia pozalekcyjne i indywidualne, analizy zmian organizacyjnych.

inwestycje i remonty, pozyskiwanie środków unijnych, pomoc w tworzeniu programów i pozyskiwaniu dotacji.

 • Spadająca liczba uczniów wymusza zmiany organizacyjne w placówkach oświatowych. Należy przeprowadzić analizę liczby uczniów na najbliższe 7 lat, co powinno ułatwić reorganizację zarządzania szkołami. Jako zasadę dotyczącą wszelkich zmian należy przyjąć łączenie szkół, a nie ich likwidację. W procesie tym należy uwzględnić interesy nauczycieli a zamiast zwolnień stosować jako zasadę odchodzenie na emeryturę. Czas dojścia do pożądanej struktury należy określić na cztery lata. Szczegóły zmian organizacyjnych powinien wypracować specjalny zespół roboczy złożony z przedstawicieli administracji samorządowej, rady miasta, dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, rodziców i oświatowych związków zawodowych. W czasie realizacji wypracowanej koncepcji potrzebne są regularne spotkania osób odpowiedzialnych za oświatę w samorządzie z dyrektorami szkół i radami pedagogicznymi.
  Moim zdaniem są dwie drogi stopniowego łączenia szkół:

 

Połączenia poziome

   • szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła Podstawowa nr 6

Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoła Podstawowa nr 2

 

   • gimnazja

Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 4

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum powiatowe

Gimnazjum nr 3

 

Liceum Ogólnokształcące

Gimnazjum dla dorosłych

Gimnazjum powiatowe i Gimnazjum dla dorosłych należy przejąć od powiatu.

 

Połączenia pionowe

Gimnazjum nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Gimnazjum nr 4

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 4

część uczniów z SP 3, po zmianie rejonu

Szkoła Podstawowa nr 5

część uczniów z SP 7, po zmianie rejonu

Szkoła Podstawowa nr 6

Gimnazjum dla dorosłych

Szkoła Podstawowa nr 9

Gimnazjum nr 3

Szkoła Podstawowa nr 7

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum powiatowe

  • przekazać powiatowi Liceum Ogólnokształcące a od powiatu przejąć Gimnazjum powiatowe i Gimnazjum dla dorosłych,
  • należy połączyć zarządzanie i administrowanie szkołami,
  • oddzielne można pozostawić arkusze organizacyjne, działania wychowawcze, uczniów i rady pedagogiczne,
  • w przypadku tego wariantu należałoby rozważyć podniesienie dodatków funkcyjnych dyrektorom szkół, gdyż znacząco wzrosną zadania związane z zarządzanie i nadzorem pedagogicznym.

   

  Andrzej Zdanowski

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski