strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Publikacje
O Ełku
Historyczne
Pedagogiczne
Społeczno -
polityczne
Blog
Działalność
Logo PO Platforma obywatelska
Pióro
Prawa człowieka - scenariusz lekcji

Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku
Studia podyplomowe - Prawa Człowieka.
Andrzej Zdanowski

Scenariusz zajęć o prawach człowieka.

Temat: Ochrona praw człowieka w Europie.

Cele zajęć:

 • Przekazanie podstawowej wiedzy o prawach przysługujących współczesnemu człowiekowi,
 • Nauczenie podstawowych pojęć: prawo i wolność,
 • Przekazanie umiejętności analizy ograniczeń wynikających z praw przysługujących człowiekowi,
 • Kształtowanie umiejętności interpretowania dokumentów związanych z prawami człowieka (przede wszystkim interpretacji zapisów zawartych w dokumentach europejskich, takich jak Europejska Konwencja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej)

Treści programowe:

 • Prawa i obowiązki obywatelskie,
 • Obywatelstwo europejskie,
 • Obywatelski wymiar integracji europejskiej.

Metody pracy na zajęciach:

 • Praca w zespołach,
 • Dyskusja,
 • Analiza i interpretacja dokumentów,
 • Pogadanka.

Pojęcia kluczowe:

 • Godność,
 • Wolność,
 • Prawo,
 • Granice praw człowieka.

Materiały pomocnicze wykorzystywane na zajęciach:

 1. Prawa człowieka - podstawowy zasób informacji przygotowany przez nauczyciela,
 2. Prawa pozytywne i negatywne (tabela).
 3. Katalog praw i wolności - wypisany z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
 4. Ograniczenia praw człowieka - podstawowy zasób informacji przygotowany przez nauczyciela,
 5. Zestaw praw i wolności - materiał pomocniczy do pracy w zespołach,
 6. Wypis z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czas zajęć:

 • 2 jednostki lekcyjne.

Przebieg zajęć:

 1. Przestawienie uczniom celów zajęć.

  Pytania:
  • Co oznacza dla uczniów naruszenie praw człowieka?
  • Kto może naruszać prawa człowieka?
  • Gdzie na świecie najczęściej naruszane są prawa człowieka?
  • Jak jest rola organizacji międzynarodowych w ochronie praw człowieka?
  Dyskusja i swobodne wypowiedzi uczniów na zadane pytania, mogą być uzupełniane artykułami prasowymi związanymi z tematyką zajęć.

  Podsumowanie dyskusji i wnioski:
  • Każdy człowiek posiada niezbywalną godność, z której wynikają z jego prawa i wolności,
  • "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa" (Art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka).
  • Prawa człowieka dotyczą relacji jednostka - władza i obywatel - państwo a nie stosunków miedzy ludźmi,
  • Naruszanie praw człowieka dotyczy ich łamania lub niewykonywania przez organy i przedstawicieli państwa.
  Uzupełnieniem tej części zajęć jest materiał pomocniczy nr 1.
   
 2. Podział praw i wolności człowieka.
  Prezentacja i omówienie tabeli przedstawiającej pozytywne i negatywne prawa człowieka (materiał pomocniczy nr2) przez nauczyciela. Podział klasy na zespoły i opracowanie zagadnień zawartych w materiale pomocniczym nr 3. Prezentacja dorobku poszczególnych grup w taki sposób by uczniowie z innych zespołów odgadli o jakie prawa i wolności chodzi. Nauczyciel powinien zadbać o właściwe rozróżnienie tych pojęć, ich skomentowanie i podać przykłady. Dorobek poszczególnych zespołów należy wywiesić na tablicy klasowej tak by osobno znalazły się "prawa" i "wolności" a między nimi te zagadnienia, które są i jednym i drugim.

 3. Prezentacja dokumentów, w których zawarte są prawa i wolności, przede wszystkim Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nauczyciel omawia rolę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawowaniu kontroli nad przestrzeganiem zapisów konwencji przez państwa, które ją ratyfikowały (Polska w 1993 roku). Na podstawie materiału pomocniczego nr 4 nauczyciel omawia kwestię ograniczeń praw człowieka. Klasa zostaje podzielona na zespoły, które mają odszukać odpowiednie zapisy dotyczące praw i wolności (materiał pomocniczy nr 5) zawarte w tekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przedstawiciele poszczególnych zespołów wypełniają wywieszoną na tablicy tabelę według następującego wzoru:
  Prawo do ...
  Wolność od ...
  Podstawowy zapis w Europejskiej Konwencji Co mi wolno czyli jak mogę realizować to prawo Co władza powinna lub czego jej nie wolno Ograniczenia zapisane w Konwencji lub przykład wymyślony przez zespół
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Uzupełniając tabelę należy pamiętać, że chodzi o pokazanie praktycznego zastosowania Konwencji. Nauczyciel powinien dyskretnie nadzorować pracę zespołów.

 4. Nauczyciel przedstawia znaczenie Unii Europejskiej w ochronie praw człowieka oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, który zajmuje się przede wszystkim dyskryminacją obywateli państw UE w zakresie zatrudnienia, świadczeń socjalnych i równości płci. Prowadzący zajęcia prezentuje Kartę Praw Podstawowych UE, która zawiera podstawowy katalog praw i wolności człowieka oraz opisuje sposoby ich ochrony.

 5. Uczniowie podzieleni na 6 zespołów opracowują materiał pomocniczy nr 6. Każda grupa odczytuje jeden rozdział z Karty Praw Podstawowych UE. Następnie nauczyciel dokonuje nowego podziału uczniów, tak by w każdej nowej grupie był jeden uczeń z grup poprzednich. Każdy uczeń zna jeden rozdział omawianego dokumentu i wymienia informacje o nim z pozostałymi kolegami.

 6. Podsumowanie lekcji: Nauczyciel podkreśla, że prawa człowieka wynikają z godności osoby ludzkiej, dotyczą relacji władza obywatel. Prowadzący przypomina o ograniczonym zakresie praw i wolności, z wyjątkiem zakazu tortur i niewolnictwa. Nauczyciel podkreśla znaczenie oczekiwań jednostki wobec władzy i zwraca uwagę na potrzebę znajomości swoich praw oraz dokumentów je opisujących i procedur w ich dochodzeniu. Ważne jest by uczniowie potrafili opisać funkcjonowanie praw człowieka w życiu codziennym.

 7. Samoocena uczniów. Indywidualna ocena przeprowadzona przez nauczyciela za wiedzę merytoryczną i umiejętność współpracy zgodnie z ustalonymi kryteriami.

Materiały pomocnicze wykorzystywane na zajęciach:

 1. Materiał pomocniczy nr 1 - Prawa człowieka.
  • Prawa człowieka to jedno z podstawowych pojęć używanych w życiu społecznym i politycznym. Nie ogarniają one wszystkich ludzkich potrzeb, takich jak potrzeba miłości, szczęścia czy dostatniego życia. Ważne jest uświadomienie czym naprawdę są prawa człowieka.
  • Klasyczna koncepcja praw człowieka mówi, że są to podstawowe, powszechne i przyrodzone uprawnienia przysługujące osobie ludzkiej w jej relacjach z władzą publiczną.
  • Oznacza to, że uprawnionym jest obywatel a zobowiązanym władza publiczna. Tylko władza może naruszać prawa człowieka. Rządzący zawsze mają tendencje do wykorzystywania swoich uprawnień i pozycji do głębokiego ingerowania w życie jednostki. Chronią przed tym prawa człowieka.
  • Władza państwowa jest najważniejszym typem władzy publicznej. Działa ona przez swoje organy (np. sądy) i funkcjonariuszy (np. policja). Do przestrzegania praw człowieka zobowiązane są również władze samorządowe, które są częścią władzy publicznej. Wyjątek stanowią prawa dziecka. Choć dotyczą relacji rodzic - dziecko zalicza się je do praw człowieka.
  • Pewne wartości, takie jak wolność i prywatność są chronione nie tylko przed władzą ale i przed innymi ludźmi. Ochronę te zapewnia prawo karne i cywilne oraz w pewnym zakresie prawa człowieka (np. państwo ściga sprawców zabójstw).

   
 2. Materiał pomocniczy nr 2 - Prawa pozytywne i negatywne.
   
  Prawa i wolności człowieka
  Prawa - pozytywne Wolności - negatywne
  Obowiązek działania władzy w celu zapewnienia jednostce możliwości korzystania z praw Zakaz ingerowania władzy w określone obszary życia jednostki

   
 3. Materiał pomocniczy nr 3 - Katalog praw i wolności - wypisany z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:
   
  Prawa i wolności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:
  Artykuł 2 Prawo do życia
  Artykuł 3 Wolność od tortur
  Artykuł 4 Wolność od niewolnictwa oraz pracy przymusowej i obowiązkowej
  Artykuł 5 Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
  Artykuł 6 Prawo do rzetelnego procesu sądowego
  Artykuł 7 Prawo do nie-bycia karanym bez podstawy prawnej
  Artykuł 8 Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  Artykuł 9 Wolność myśli, sumienia i wyznania
  Artykuł 10 Wolność słowa
  Artykuł 11 Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się
  Artykuł 12 Prawo do zawarcia małżeństwa
  Artykuł 13 Prawo do skutecznego środka odwoławczego
   
  Protokół nr 1
  Artykuł 1 Prawo własności
  Artykuł 2 Prawo do nauki
  Artykuł 3 Prawo do wolnych wyborów
   
  Protokół nr 4
  Artykuł 1 Zakaz więzienia za długi
  Artykuł 2 Prawo do poruszania się
  Artykuł 3 Zakaz wydawania własnych obywateli
  Artykuł 4 Zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców
   
  Protokół nr 6
  Artykuł 1 Zniesienie kary śmierci
   
  Protokół nr 7
  Artykuł 1 Gwarancje proceduralne dotyczące wydalania cudzoziemców
  Artykuł 2 Prawo do apelacji w sprawach karnych
  Artykuł 3 Prawo do zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie
  Artykuł 4 Prawo do nie-bycia ponownie karanym za ten sam czyn
  Artykuł 5 Zagwarantowanie równości praw małżonków
   
  Protokół nr 12
  Artykuł 1 Generalny zakaz dyskryminacji

   
 4. Materiał pomocniczy nr 4 - Ograniczenia praw człowieka - podstawowy zasób informacji przygotowany przez nauczyciela.
  • Ważnym zagadnieniem jest kwestia ograniczeń praw człowieka. Muszą one być ograniczone ze względu na potrzebę ochrony różnych dóbr, np. praw podstawowych innych ludzi.
  • Ograniczenia te mogą mieć charakter zwykły i nadzwyczajny (np. w czasie wojny). Można pozbawiać prawa do wolności przestępców i karać żołnierzy w czasie wojny w trybie nadzwyczajnym.
  • Konstytucja przewiduje ograniczenie praw człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych: w stanie wojny, w stanie wyjątkowym i w stanie klęski żywiołowej.
  • Traktaty międzynarodowe zawierają specjalne klauzule pozwalające na zawieszenie niektórych zobowiązań państwa w zakresie praw człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych.
  • Istnieje katalog praw, które nie mogą być ograniczane w żadnym przypadku. Są to prawa absolutne: wolność od tortur i poniżania, zakaz niewolnictwa i poddaństwa, zakaz karania bez podstawy prawnej, zakaz ponownego karania za ten sam czyn, prawo do życia.
  • Ważne są warunki w jakich można ograniczać prawa człowieka. Bardzo dokładnie opisują to konwencje międzynarodowe poświęcone prawom człowieka. Warunki dopuszczalności ograniczeń są następujące: ograniczenie musi być przewidziane przez wewnętrzne ustawodawstwo danego państwa, ograniczenie musi mieć na celu ochronę określonych wartości czy dóbr wymienionych w Konwencji oraz musi być ze względu na te dobra konieczne i proporcjonalne do stopnia ich zagrożenia. Dopiero łączne spełnienie tych warunków pozwala czy ograniczenia nie naruszają danych praw
 5. Materiał pomocniczy nr 5 - Zestaw praw i wolności - materiał do pracy w zespołach.
   
  Grupa   Do życia
    Rzetelnego procesu sądowego
    Myśli, sumienia i wyznania
   
  Grupa   Wyrażania słowa
    Zawarcia małżeństwa
    Nauki
   
  Grupa   Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
    Zakaz dyskryminacji
    Skutecznego środka odwoławczego
   
  Grupa   Zakaz karania bez podstawy prawnej
    Ochrona własności
    Zgromadzeń i stowarzyszania się

   
 6. Materiał pomocniczy nr 6 - Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
   
  Rozdział 1 godność
  Artykuł 2 Prawo do życia
  Artykuł 3 Prawo do integralności osoby
  Artykuł 4 Zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania
  Artykuł 5 Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej
   
  Rozdział 2 wolność
  Artykuł 6 Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego
  Artykuł 7 Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  Artykuł 8 Ochrona danych osobowych
  Artykuł 9 Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny
  Artykuł 10 Wolność myśli, sumienia i wyznania
  Artykuł 11 Wolność do wyrażania opinii i informacji
  Artykuł 12 Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się
  Artykuł 13 Wolność sztuki i badań naukowych
  Artykuł 14 Prawo do nauki
  Artykuł 15 Wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy
  Artykuł 16 Wolność prowadzenia działalności gospodarczej
  Artykuł 17 Prawo własności
  Artykuł 18 Prawo do azylu
  Artykuł 19 Ochrona w przypadku usunięcia, wydalenia lub ekstradycji
   
  Rozdział 3 równość
  Artykuł 20 Równość wobec prawa
  Artykuł 21 Nie-dyskryminacja
  Artykuł 22 Poszanowanie zróżnicowania kulturowego, religijnego i językowego
  Artykuł 23 Równość mężczyzn i kobiet
  Artykuł 24 Prawa dziecka
  Artykuł 25 Prawa osób starszych
  Artykuł 26 Integracja osób niepełnosprawnych
   
  Rozdział 4 solidarność (prawa socjalne i ekonomiczne)
  Artykuł 27 Prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa
  Artykuł 28 Prawo do działań i rokowań zbiorowych
  Artykuł 29 Prawo dostępu do służb pośrednictwa pracy
  Artykuł 30 Ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy
  Artykuł 31 Należyte i odpowiednie warunki pracy
  Artykuł 32 Zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy
  Artykuł 33 Życie rodzinne zawodowe
  Artykuł 34 Ubezpieczenie społeczne i pomoc społeczna
  Artykuł 35 Ochrona zdrowia
  Artykuł 36 Dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
  Artykuł 37 Ochrona środowiska
  Artykuł 38 Ochrona konsumenta
   
  Rozdział 5 prawa obywateli (dotyczą obywateli Unii)
  Artykuł 39 Prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Artykuł 40 Prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych
  Artykuł 41 Prawo do dobrej administracji
  Artykuł 42 Prawo do dostępu do dokumentów
  Artykuł 43 Rzecznik Praw Obywatelskich
  Artykuł 44 Prawo do składania petycji
  Artykuł 45 Wolność poruszania się i zamieszkania
  Artykuł 46 Opieka dyplomatyczna i konsularna
   
  Rozdział 6 wymiar sprawiedliwości (prawo do rzetelnego procesu)
  Artykuł 47 Prawo do skutecznego środka odwoławczego i do rzetelnego procesu sądowego
  Artykuł 48 Prawo do obrony i domniemanie niewinności
  Artykuł 49 Zasada legalności i proporcjonalności kary do popełnionego czynu
  Artykuł 50 Zakaz ponownego sądzenia w sprawach karnych za ten sam czyn

Do góry

 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski