strona główna
działalność
publikacje
platforma
galeria
kontakt
Publikacje
O Ełku
Historyczne
Pedagogiczne
Społeczno -
polityczne
Blog
Działalność
Logo PO Platforma obywatelska
Stonehange
Uwagi o II Rzeczpospolitej

Partie polityczne i organizacje w II Rzeczpospolitej (lata 30 te)

Partie opozycji:

Komunistyczna Partia Polski
Przyjęła jako główny cel ruchu komunistycznego walkę z niebezpieczeństwem faszyzmu (rok 1935). Komintern zmienił swą taktykę (sekciarstwo) i rzucił hasło tworzenia frontu ludowego szerokich sił demokratycznych. W łonie partii toczyła się walka miedzy grupą sekciarską a grupą reprezentującą "twórczy marksizm". Zwycięstwo odnieśli sekciarze (1929), przy wydatnej pomocy Stalina - sekretarzem partii został J. Leński (stracony w 1937 roku w Moskwie). W 1935 roku nastąpiło zerwanie z dotychczasową taktyką (izolacji od mas, zwalczania PPS i SL), wysuwano nowe hasła polityczne (frontu ludowego, obrony niepodległości Polski przed III Rzeszą).

Polska Partia Socjalistyczna
Celem ogólnym był socjalizm, doraźnie partia wysuwała hasła demokratyczne. Od poparcia Piłsudskiego przeszła do ostrej opozycji. Broniąc niepodległości PPS zwalczała sanację i endecję. PPS była silnie penetrowana przez piłsudczyków i rozbita na frakcje (prawica, centrum, lewica). Stosunek do komunistów był nieufny, gdyż istniały zasadnicze sprzeczności w programach obu partii (np. stosunek do rewolucji). Tylko doraźne współdziałanie wykazywały organizacje terenowe. Przewodził partii Ignacy Daszyński (początkowo zwolennik Piłsudskiego).

Stronnictwo Ludowe
Stronnictwo liczne, ale nie jednolite (nacisk sanacji i rozłam w 1935 roku). Główną rolę odgrywał nurt walki o interesy wsi (program z grudnia 1935 roku). Państwo miało mieć ustrój demokratyczny z indywidualną gospodarką chłopską. Domagano się równouprawnienia mniejszości. Główną postacią partii był W. Witos (pod koniec życia jego poglądy uległy radykalizacji).

S. Pracy
Powstało w 1937 roku (Chadecja i NPR), grupa anty-sanacyjna, prawicowo - centrowa o poglądach demokratycznych, główną postacią tej partii (nieposiadającej szerszego oparcia masowego) był gen. W Sikorski.

SN (endecja)
Partia reakcyjna, która stosował brutalne metody działania (faszyzująca i antysemicka). Głównym ideologiem organizacji był R. Dmowski. Z SN związana była grupa faszystowska (Obóz Narodowo - Radykalny, Falanga), która w 1934 roku wystąpiła ze Stronnictwa i działała nielegalnie (wyrosła na bazie trudnej sytuacji Polski).

Partie mniejszości narodowych:

Ukraińcy

Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy
Podobne problemy jak KPP, postulowała prawa ukraińskie - samookreślenie i oderwanie się od Polski.

Ukraińska Partia Socjaldemokratyczna
Partia prawicy socjalistycznej. Postulaty: niepodległa i demokratyczna Ukraina. Współpracowała z PPS.

Ukraińska Partia Socjalistyczna - Radykalna
Partia umiarkowanych chłopów i inteligencji. Nacjonalistyczna, żądała republiki ukraińskiej.

Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo - Demokratyczne
Aspirowało do głównej reprezentacji Ukraińców. Nacjonalizm, niepodległość, brak jedności to cechy tego ugrupowania.

Front Jedności Narodowej
Organizacja faszyzująca.

Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
Skrajnie nacjonalistyczna i faszystowska grupa wojskowa. Opierała się na III Rzeszy. Stosowała terror. Zwalczała inne kierunki ruch ukraińskiego, tak by odrywały mniejszą rolę.

Żydzi

Bund (Ogólno - Żydowski Związek Robotniczy)
Najstarsza żydowska organizacja robotnicza. Partia centrowa (przejmowała postulaty komunistów i socjalistów).

Ruch Syjonistyczny
Organizacja niejednolita, przede wszystkim postulująca potrzebę budowy państwa żydowskiego.

Agudas Izrael
Organizacja religijna broniąca praw religijnych Żydów.

Białorusini

Ogólnie mniejszość bardzo słabo zorganizowana.
Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi
Reprezentowała linię podobną jak KPP.

Białoruska Chrześcijańska Demokracja
Zajmowała stanowisko krytyczne wobec państwa polskiego.

Niemcy

W okresie tym współpracują z III Rzeszą. Główną rolę odgrywa Partia Młodo - iemiecka. Kierunek antyhitlerowski i pro-polski był bardzo słaby.Ważną rolę odgrywały organizacje społeczne, zawodowe, tajne i inne.


Główną rolę w obozie rządowym ogrywali: Marszałek Rydz - Śmigły i premier Sławek. Skupiali oni najważniejsze sprawy. Powoli główną postacią obozu stał się Rydz - Śmigły (zbliżony do prawicy mierny wojskowy).

W 1935 roku opozycja podjęła bojkot wyborów. Sanacja próbowała temu przeciwdziałać. Wybory przyniosły klęskę moralną sanacji. Głosowało 46 % uprawnionych. Próbowano to uzasadnić wprowadzeniem nowego ustroju.

Po wyborach rozpoczynają się rozgrywki w obozie sanacji. Walka polityczna doprowadziła do upadku W. Sławka. Pozostały tylko dwie grupy: Rydza - Śmigłego (którego rywalem był Sosnkowski) oraz prezydenta Mościckiego. Postępowało rozbicie sanacji.

W 1935/6 przewagę posiadała grupa Mościckiego (powołanie rządu Kościałkowskiego). Rząd poprzez drobne reformy pragnął nawiązać łączność ze społeczeństwem. 30 października 1935 roku Sławek rozwiązał BBWR, co osłabiło pozycję jego i całego obozu.

Wiosną 1936 roku sytuacja uległa zaostrzeniu. KPP i PPS podjęły współpracę na bazie jednolitofrontowej. Osłabły natomiast związki PPS z ruchem ludowym (SL).

Partie lewicy pobudzają aktywność mas społecznych (strajki i wystąpienia). Najbardziej krwawe były wypadki krakowskie (endecy rozbijali sklepy żydowskie). Nastroje lewicowe opanowały również inteligencję (pisma i grupy intelektualne).

Aktywizuje się obóz prawicowy (SN), który głosi walkę z komuną, socjalistami i Żydami (pogromy). Popiera je wąska warstwa (głównie drobnomieszczańska) społeczeństwa.

Wzrosła również aktywność mniejszości narodowych. Ogólna sytuacja tworzy tarcia w łonie obozu rządowego. Tak zwana lewica sanacyjna krytykuje posunięcia rządowe i tworzy kontakty z opozycją. Prawica wszelkimi środkami propagandowymi eksponuje osobę Rydza - Śmigłego (powstają w PPS i SL pewne iluzje co do jego osoby).

Powstaje nowy rząd (15 maja 1936 roku) premiera Sławoj - Składkowskiego, który jest obrazem wzrostu roli marszałka. Rząd podejmuje kroki zgody z endecją (minister W. Grabowski wyznaje poglądy zbliżone do SN). W lutym 1937 roku Rydz - Śmigły powołał nową partię Obóz Zjednoczenia Narodowego. Został uznany za pierwszą po prezydencie osobę w państwie, co było sprzeczne z konstytucją.

Powstanie ZSRR i wzrost nastrojów rewolucyjnych doprowadził w latach 30 - tych do reakcji - dyktatury i faszyzmu. Doprowadziło to do zmiany układu sił w Europie. Wzrosła pozycja Niemiec (groźba dla Polski). Rodzą się konflikty międzynarodowe. Spadł autorytet Ligi Narodów. Małe państwa przestały się liczyć, stały się narzędziem mocarstw. Zagrożenie Polski wzrosło po dojściu Hitlera do władzy (hasło marszu na Wschód, Polska miała być wasalem a w razie oporu miała zostać podbita). Początkowa taktyka Hitlera nie wskazywała na to (deklaracja polsko - niemiecka z 26 stycznia 1934 roku). Rząd liczył na chaos w Niemczech. Opozycja zwracała uwagę na groźbę porozumienia (częściowo układ poparło SN). Sanacja tworzy hasło polityki równowagi między Moskwą a Berlinem. Faktycznie jednak polska polityka zagraniczna była dogodna dla Niemiec, co osłabiło Polskę na arenie międzynarodowej.

Niemcy likwidują swoje ograniczenia traktatowe (wystąpienie z Ligi Narodów, ograniczenia zbrojeniowe). Tamę tej ekspansji próbował położyć nowy minister Francji Barthou tworząc w 1934 roku system zbiorowego bezpieczeństwa. Przeciwko propozycji tak zwanego paktu wschodniego wystąpiły Polska i Niemcy. Główną przyczyną odmowy była obawa przed sojuszem z ZSRR.

Polska po wstąpieniu Związku Sowieckiego do Ligi Narodów wypowiedziała traktat mniejszościowy. Po śmierci Barthou polityka Francji ulega zmianie. Francja przechodzi do polityki porozumienia z Niemcami.

Sytuację militarną Polski pogorszyło wprowadzenie w Niemczech powszechnej służby wojskowej. Główna odpowiedzialność za politykę proniemiecką ponosi Józef Beck. Polska odnosiła się negatywnie do współpracy Francji z Czechosłowacją i Rosją. Państwa Zachodnie przechodziły do polityki ugłaskiwania Niemiec. Anglia pragnęła porozumienia z Polską (Eden). Mimo dobrych stosunków polsko niemieckich istnieją kwestie sporne (pierwsze sygnały o autostradzie, sprawa Gdańska). Mimo to Beck w lipcu 1935 roku udał się do Berlina, gdzie podkreślił przyjaźń polsko - niemiecką (zwłaszcza po wizycie Lawala w maju). Polityka wychodziła na korzyść Hitlerowi.

Nastąpiły nowe akty agresji: atak na Abisynię (sympatia Polski była po stronie Włoch), remilitaryzacja Nadrenii (słabe protesty Zachodu, Polska deklaracja o możliwości wykonania sojuszu z Francją, brak silnych protestów ze strony Polski), wojna domowa w Hiszpanii (Aktywizacja sojuszu polsko - francuskiego, poparcie generała Franco). Polsko - francuskie wizyty wojskowe (1936) i zaostrzenie się stosunków polsko - gdańskich (1936/7).

W latach 1936/7 następuje pogorszenie się międzynarodowej pozycji Polski. Polska odmawia podpisania aktu antykominternowskiego. Niemcy posługując się hasłem antykomunizmu usypiają czujność innych państw. Hitler przewidywał możliwość sojuszu polsko - niemieckiego.

Ludność - Przy stosunkowo dużej liczbie ludności (6 miejsce w Europie) słaby potencjał kraju Duży przyrost naturalny i małe możliwości jego wchłonięcia. Nieznaczny spadek przyrostu w latach ostatnich II RP spowodowany był kryzysem ekonomicznym (1929). Postulaty polityki ludnościowej (Boy - Żeleński) spotykały się z krytyką. Państwo nie wytworzyło własnej polityki w tym zakresie. Emigracja (około 2 miliony) powodowała straty dla Polski a przysparzała korzyści innym krajom. Los emigrantów był bardzo ciężki. Duże trudności sprawiały krajowi znaczne mniejszości narodowe (około 30 %). Liczne grupy ludności polskiej zamieszkiwały poza Polską (np. w Niemczech).

Struktura społeczna - Według stosunku do środków produkcji: właściciele, robotnicy najemni, klasa pośrednia. Klasy posiadające to: ziemiaństwo (silna pozycja), burżuazja (niezbyt silna, związana z ziemiaństwem, kieruje życiem gospodarczym). Warstwy pośrednie to chłopi (ponad 50 % społeczeństwa, duże zróżnicowanie wewnętrzne), rzemieślnicy i chałupnicy (główna grupa drobnomieszczaństwa) wolne zawody (duże znaczenie polityczne, elita). Ludność najemna stanowiła 1/3 społeczeństwa, byli to robotnicy przemysłowi (duży stopień uświadomienia), robotnicy rolni (duże zróżnicowanie i małe wyrobienie polityczne), pracownicy umysłowi (wyższy status społeczny, własne organizacje). Cechy struktury społecznej:

1. szczególna rola chłopstwa,
2. duża siła i liczebność drobnomieszczaństwa,
3. hierarchizacja poszczególnych klas (np. bogaci - biedni chłopi).

Położenie ekonomiczne ludności - Mimo znaczącej aktywności zawodowej rynek pracy był zbyt mały (duże bezrobocie). Rolnictwo stanowiło główne źródło utrzymania (słaba urbanizacja). Możliwości produkcyjne chłopstwa globalnie były niskie. Robotnicy rolni byli o tyle lepiej sytuowani, że posiadali własne organizacje zawodowe. Ostatnie lata przynoszą globalną poprawę płac robotników przemysłowych. Pracownicy umysłowi choć bardzo zróżnicowani oscylowali ku klasom wyższym.

Gospodarka - Kryzys 1929 spowodował powstanie nowego czynnika w gospodarce - interwencjonizmu państwowego. Wprowadzono planowanie i długofalowe koncepcje rozwoju gospodarczego. Okres 1935 - 1939 był okresem wstępnym planowania w Polsce. W dziedzinie teoretyczne koncepcje nowej polityki tworzył Keynes. W Polsce panowały tradycyjne poglądy - liberalizm, samodzielna rola pieniądza w gospodarce, pojawiają się pierwsze innowacje - A. Krzyżanowski).

W celu zwiększenia ilości kapitału prowadzono politykę deflacji - gromadzenia pieniędzy przez państwo (np. podatki, oszczędności). Proces ten początkowo prowadził do spadku kapitału produkcyjnego (1937 - 38), dopiero inwestycje (1938 - 39) zmieniły ten stan rzeczy. Deflacja spowodowana była obawą przed inflacją i oparciem się na zapasach złota. Państwo nie w pełni kontrolowało sytuację (nagłe wypłacanie oszczędności).

Polska spłacała swoje długi złotem lub dewizami, co powodowało ich odpływ z kraju (próbowano temu zaradzić przez kontrolę dewiz). Dzięki interwencji udało się zachować w Polsce równowagę płatniczą. Opozycja krytykowała opieranie się na złocie. Ożywienie gospodarcze 1936 - 39 spowodowane było przede wszystkim inwestycjami państwowymi (powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego). Tworzono długofalowe plany inwestycyjne (np. plan rozbudowy sił zbrojnych). Opracowano perspektywiczny plan piętnastoletni rozwoju gospodarczego.

Bilans polityki gospodarczej jest pozytywny, nastąpiła pewna poprawa sytuacji w przemyśle, w rolnictwie stan był nadal zły. Był to najlepszy okres w cały dwudziestoleciu. Porównanie prężności gospodarczej z innymi krajami wypada negatywnie.

Napięcia międzynarodowe i wewnętrzne (np. strajki) - 1937 rok.

Polityka zagraniczna (głównie stosunki polsko - niemieckie) była ostro krytykowana przez opozycję. Krytykowano wewnętrzne rządy sanacji, liczono na jej rozłam. Pewne uspokojenie przynosiły sukcesy gospodarcze i naukowe.

Przeciwko sanacji występowali komuniści organizując szeroki front w różnych dziedzinach życia. Ich pozycja uległa osłabieniu w okresie prześladowań politycznych w ZSRR Dotknęły one również Polaków (np. Kostrzewa).

W 1937 roku nowy program tworzy PPS (niechętna komunistom) - front demokratyczny. Faszyzm jest tworem kapitalizmu, ostatecznym celem jest socjalizm, obecnie trzeba walczyć o demokrację.

Rozwijały się samodzielne akcje ludowców (generalny strajk chłopski), żądano przywrócenia swobód demokratycznych i reformy rolnej.

Z pozycji prawicowych krytykował sanację tak zwany Front Morges (grupa liberalnych polityków z tak zwanego Stronnictwa Pracy - Władysław Sikorski i Wojciech Korfanty). Hasła anty-sanacyjne głosiła endecja, choć główną uwagę skupiała na walce z lewicą. Hasła anty-sanacyjne głosił również związany z lewicą ruch młodzieżowy (akademicki). Istniały również związki młodzieżowe prawicy (endecja - grupy akademickie, chadecja - organizacja "Sokół").

Wewnątrz obozu rządowego trwały rozgrywki polityczne. Politycy sanacyjni prowadzili rozmowy z prawicą endecji (ONR). Nowa partia sanacji miała być instrumentem dyktatury. Lewica sanacji przeciwna tym tendencjom odrywa się od obozu rządowego i tworzy Stronnictwo Demokratyczne. Pewne posunięcia rządu wzmocniły pozycję Rydza - Śmigłego (nadanie stopnia marszałka). Postępuje ogólna dezorientacja.

W 1937 roku ukazała się zapowiedz utworzenia nowej partii rządowej Obozu Zjednoczenia Narodowego - szef Stanisław Koc. Deklaracja ideowa"Ozonu" podkreślała rolę wodza państwa i Kościoła, propagowała solidaryzm społeczny i utrzymanie własności prywatnej oraz dobre traktowanie mniejszości narodowych. Deklaracja była ogólnikowa i nie mogła być skutecznym programem. Rozwój "Ozonu" postępował wolno. Nie udało się zorganizować całego obozu piłsudczyków wokół "Ozonu" (był on nawet przez niektórych zwalczany). Opozycja atakowała "Ozon" gwałtownie. Mimo swojej słabości był on pewną ostoją sanacji. W 1937 roku wzrosła fala krwawych wystąpień chłopskich (np. wydarzenia w Racławicach). Na terenie młodzieżowym"Ozon" odniósł tylko chwilowy sukces."Ozon" nawiązał współpracę z grupami faszystowskimi (ONR - Falanga). Brały w nim górę tendencje prawicowe. W II połowie 1937 roku nastąpił zatarg rządu z metropolitą krakowskim, rozłam wśród legionistów (stosunek do"Ozonu"). Następuje fala strajków chłopskich (sierpień) wywołana przez SL. Doszło do konfliktu ZNP z rządem. Powołano Stronnictwo Pracy. Powstają Kluby Demokratyczne grupujące były działaczy sanacji z lewicy - przeciwników"Ozonu". Następuje rozłam wśród młodzieży sanacyjnej i jej radykalizacja."Ozon" był również krytykowany przez rząd i Prezydenta, którzy zapobiegali nadmiernemu stosowaniu siły. Mimo nacisków Marszałka Rydz - Śmigły nie zdobył wyłączności w obozie sanacyjnym, są przypuszczenia, że OZN szykował się do zamachu przeciwko opozycji i przeciwnikom z własnego obozu. Pomysłom tym zapobiegał opór opozycji i piłsudczyków przeciwników OZN. Rydz odchodzi od swoich koncepcji i zrywa z ONR - Falanga. Społeczeństwo w 1937 roku cechuje pewna apatia.

Sytuacja w 1939 roku na świecie jest bardzo napięta - zabory Niemiec i Włoch, wojna w Hiszpanii i na Dalekim Wschodzie. Przyczyny wojny światowej:

1. stosunki ekonomiczne,
2. nierówny rozwój demograficzny,
3. konflikty społeczne,
4. dążenie mocarstw do panowania nad światem,
5. antagonizmy miedzy narodami,
6. rola przywódców - np. Hitlera,
7. militaryzm,
8. walki ideologiczne.

Polska nie protestowała w przypadku zajęcia Austrii. Beck ograniczył się do rozmowy z Hitlerem. W marcu rząd polski wykorzystując incydenty graniczne przesłał Litwie ultimatum w sprawie normalnych stosunków, postępowanie to wywołało protesty innych państw. Litwa ugięła się, ale Polska straciła w opinii Europy. Następnym etapem była Czechosłowacja, gdzie żądania polskie (Zaolzie) i niemieckie były równoległe. Taka postawa wywołała protest opozycji. Polska popierała separatyzm słowacki. Chwilowo polska dyplomacja podejmuje próbę montowania sojuszu państw bałtyckich. W lipcu 1938 roku wzrasta napięcie w Gdańsku - wizyta Becka. Polska prowadzi politykę anty-czeską - hasło granicy polsko - węgierskiej. Polska wysuwa swoje roszczenia równolegle z Niemcami. Układ w Monachium robi w Polsce złe wrażenie. Beck rozwiązał sprawę Zaolzia na własną rękę - Czechosłowacy przyjęli ultimatum Polski, które zrobiło złe wrażenie na Zachodzie. Rząd przedstawił Zaolzie jako sukces, ale w kraju panowało zdenerwowanie.

W 1938 roku została rozwiązana Komunistyczna Partia Polski. Uzasadnieniem było przeniknięcie sanacyjnych wpływów do partii (później partię rehabilitowano). Wzrasta zainteresowanie sprawami międzynarodowymi. Położenie bytowe jest trudne. Pojawiają się wystąpienia antysemickie i procesy działaczy lewicy, wytwarza się atmosfera wojenna. Licząc na pomyślną sytuację rząd rozpisał nowe wybory na koniec 1938 roku. Głosowało około 68 % uprawnionych, co było pewnym sukcesem sanacji. Wybory samorządowe skończyły się sukcesem opozycji - na OZN padło 29 % głosów. Wybory wykazały konsolidację społeczeństwa. Pogromy Żydów w Niemczech wywołały zaniepokojenie w Polsce. Prezydent wydał dekret o ochronie państwa. Powstaje napięcie na tle kwestii ukraińskiej - niepokój Polski i Związku Sowieckiego wywołało utworzenie Ukrainy Zakarpackiej, gdyż podnosiło nastroje opozycyjne u tutejszych Ukraińców. Niebezpiecznie wzrosła aktywność Niemców w Polsce.

Pod koniec 1938 roku Niemcy wysuwają swoje żądania wobec Polski. Rozmowy Beck - Hitler w styczniu 1938 roku przyniosły pogorszenie sytuacji. Wywołano wrażenie współpracy z ZSRR. W marcu wzrosły żądania niemieckie - zerwano układ z 1934 roku. Polska zbliża się do Anglii i Francji, ale torpeduje porozumienie z ZSRR. Układ z Wielką Brytanią zostaje zawarty 25 sierpnia 1939 roku. W obliczu groźby wojny następuje szeroka konsolidacja społeczeństwa.

do góry

 
 
 

© Andrzej Henryk Zdanowski